Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

NHÂN
NHÂN VỚI
VỚI SỐ
SỐ CÓ

MỘT
MỘT CHỮ
CHỮ SỐ
SỐ


TOÁN
TOÁ
N BÀI CŨ
KIỂM TRA
Đặt tính rồi tính
12 343 x 2 = ?

21 718 x 3 = ?TOÁN
TOÁ
N MỘT CHỮ SỐ
NHÂN VỚI SỐ CÓ
Ví dụ :
241 324 x 2 = ?

136 204 x 4 = ?


TOÁ
NHÂN VỚI SỐ N
CÓ MỘT CHỮ SỐ
241 324 X 2 = ?
241 324
x
2
4 8 2 6 48

241 324 X 2 = 482 648

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
* 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
* 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.


TOÁN
TOÁ
NHÂN VỚI SỐ N
CÓ MỘT CHỮ SỐ
136 204 X 4 = ?
136 204
x
4
5 4 4 81 6
136 204 X 4 = 544 816

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
* 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.
* 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
* 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.
* 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
* 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.
* 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.


TOÁN

TOÁN

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
241 324 X 2 = ?
241 324
x
2
4 82 648
241 324 X 2 = 482 648

136 204 X 4 = ?
x 136 204
4
5 4 48 1 6

136 204 X 4 = 544 816

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
* 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
* 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
* 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.
* 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
* 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.
* 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
* 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.
* 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.


S:
57


Bài 1:

Đặt tính rồi
tính

a, 341 231 x 2
341 231
x
2
682 462

214 325 x 4
214 325
x
4
857 300


Bài 1:

Đặt tính rồi
tính

b, 102 426 x 5

410 536 x 3

102 426
x
5
512 130

410 536

x

3

1 231 608


Bài 3:
a,

Tính

321 475 + 423 507 x 2 = 321 475 + 847 014
= 1 168 489
843 275 – 123 568 x 5 = 843 275 - 617 840
=

225 435


THI ĐUA
TOÁN

102 123 x 3 = ?

141 507 x 4 = ?


Thi đua
102 123 x 3 = ?
102 123
x
3
306 369

141507 x 4 = ?
141 507
x
4
566 028


BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC

KÍNH CHÚC
QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
MẠNH KHOẺTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×