Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Môn: Toán


Toán:

KIỂM
KIỂM TRA
TRABÀI
BÀI CŨ

Đặt tính rồi tính:
a/ 386259 + 261836 b/ 435260 – 91743
+ 386259
261836
648095

- 435260
91743
343517


c/ 13065 x 4
13065
x
4
52260


Toán: Nhân với số có một chữ số

a) 241324 x 2 = ?
241324
x

2
4 82 6 4 8

* Nhân theo thứ tự từ phải sang trái.
. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8
. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

241324 x 2 = 482648

Phép nhân không có nhớ


Toán: Nhân với số có một chữ số

b) 136204 x 4 = ? * Nhân theo thứ tự từ phải sang trái.
136204
x
4
5 4 4 8 16

. 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.
. 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
. 4 nhân 2 bằng 8 viết 8.
. 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
. 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết
4 nhớ 1.
. 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

136204 x 4 = 544816

Phép nhân có nhớ.


Toán: Nhân với số có một chữ số

Thực hành


Toán: Nhân với số có một chữ số

Thực hành
Bài 1

Đặt tính rồi tính :

a/ 341231 x 2

b/ 102426 x 5

214325 x 4

410536 x 3


Toán: Nhân với số có một chữ số
Đặt tính rồi tính :
Bài 1
a/ 341231 x 2
341231
x
2
682462

b/ 102426 x 5
102426
x
5
51 2 1 3 0

214325 x 4

410536 x 3

214325
x
4
857300

410536
x
3
1231680


Toán: Nhân với số có một chữ số
Bài 1

Đặt tính rồi tính :

a/ 341231 x 2

b/ 102426 x 5

214325 x 4

410536 x 3

Bài 3

Tính :

a/ 321475 + 423507 x 2
843275 – 123568 x 5

b/ 1306 x 8 + 24573
609 x 9 – 4845


Toán: Nhân với số có một chữ số
Bài 3

Tính :

a/ 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014
= 1168489
843275 – 123568 x 5 = 843275 – 617840
= 225435
b/
1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573
= 35021
609 x 9 – 4845 = 5481 – 4845
= 636


Toán: Nhân với số có một chữ số
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
Bài 3 : Tính:
Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống :
m

2

3

4

5

201634 x m

Bài 4: Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã
vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện,
mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện
đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?


Toán: Nhân với số có một chữ số
Củng cố – Dặn dò:
Đúng ghi Đ, Sai ghi S :

28503
x
7
193521 S

28503
x
7
199521 Đ

28503
x
7
199501 S


Toán: Nhân với số có một chữ số

- Về nhà xem lại bài và làm lại bài tập.
- Chuẩn bị bài : Tính chất giao hoán của
phép nhân ( SGK trang 58) và chuẩn bị đề
bài 1 và bài 2 vào vở toán.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×