Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 2
BÀI 2: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT
CHỮ SỐ


Toán

Nhân với số có một chữ số
1.Ví dụ: (57)
Ví dụ 1: 241324 x 2 = ?
x

241324
2
482648

Ví dụ 2: 136204 x 4 = ?
x

136204
4

5 4 4 816

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái :
- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4
- 2 nhân 3 bằng 6, viết 6
- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2
- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:
- 4 nhân 4 bằng 16,viết 6 nhớ 1.
- 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1,viết 1
- 4 nhân 2 bằng 8,viết 8
- 4 nhân 6 bằng 24,viét 4 nhớ 2
- 4 nhân 3 bằng 12,thêm 2 bằng 14,viết 4 nhớ 1
- 4 nhân 1 bằng 4,thêm 1 bằng 5,viết 5.


Toán

Nhân với số có một chữ số
(57)
2. Ghi nhớ:
Muốn nhân với số có một chữ số ta làm theo các
bước sau:
- §Æt tÝnh.
- Nh©n theo thø tù tõ ph¶i
sang tr¸i.

3.Luyện tập:


Toán

Nhân với số có một chữ số
(57)
Bài 1.Đặt tính rồi tính:
a. 341231 x 2

b. 102426 x 5

214325 x 4

410536 x 3

341231
x

2
682462

214325
x

4
857300

x

102426
5
512130

410536
x

3
1231608


Toán

Nhân với số có một chữ số
(57)
Bài 2.Tính:
321475 + 423507 x 2

843275 – 123568 x 5

= 321475 + 847014

= 843275 - 617840

= 1168489

= 225435


Toán
Bài 3

Nhân với số có một chữ số
(57)

Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xâ vùng
cao.Mõi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện,mỗi xã
vùng cao được cấp 980 quyển truyện.Hỏi huyện đó được
cấp bao nhiêu quyển truyện?

Huyện ? quyển truyện

1 xã vùng thấp :850 quyển
truyện
8 xã vùng thấp : …? quyÓn
truyÖn
1 xã vùng cao :980 quyển truyện
9 xã vùng cao : ...?quyÓn
truyÖn


Toán

Nhân
với
số

một
chữ
số
1.Ví dụ:
2. Ghi nhớ:
(57)
Muốn nhân với số có một chữ số ta thực hiện theo các bước
sau: - §Æt tÝnh.
- Nh©n theo thø tù tõ ph¶i sang tr¸i.
3.Luyện tập:
Bài 1.Đặt tính rồi tính:
b. 102426 x 5
a. 341231 x 2
410536 x 3

214325 x 4
214325

341231
x

x

2

4
857300

682462

x

410536

102426

x

5
512130

3
1231608

Bài 2.Tính:
321475 + 423507 x 2
= 321475 +
= 1168489

847014

843275 – 123568 x 5
= 843275 = 225435

617840Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×