Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT
CHỮ SỐ


Toán

KIỂM
KIỂM TRA
TRABÀI
BÀI CŨ

Đặt tính rồi tính
a/ 386259 + 261836
+

386259
261836
648095

b/ 435260 - 91743
-


435260
91743

343517


Toán
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

a) 241324 x 2 = ?
241324
x

2
4 82 6 4 8

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
2 nhân 4 bằng 8, viết 8
2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

241324 x 2 = 482648
Phép nhân không có nhớ


Toán
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

b) 136204 x 4 = ? Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
136204
x
4
5 4 4 8 16

4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1
4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1
4 nhân 2 bằng 8 viết 8.
4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14,
viết 4 nhớ 1
4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

136204 x 4 = 544816

Phép nhân có nhớ.


Toán
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Thực hành


Thực hành
Bài 1

Đặt tính rồi tính :

a/ 341231 x 2

b/ 102426 x 5

214325 x 4

410536 x 3

Bài 2

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống :
m

201634 x m

2

3

4

5


Thực hành
Bài 1

Đặt tính rồi tính :

a/ 341231 x 2
341231
x
2
682462
214325 x 4
214325
x
4
857300

b/ 102426 x 5
102426
x
5
512130
410536 x 3
410536
x
3
1231680


Bài 2 Viết giá trị của biểu thức vào ô trống :

5
m
2
3
4
201634 x m 403268 604902 806536 1008170


Bài 3

Tính :

a/ 321475 + 423507 x
843275 – 123568 x 5

b/ 1306 x 8 + 24573
609 x 9 – 4845


Bài 3

Tính :

a/ 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014
= 1168489
843275 – 123568 x 5 = 843275 – 617840
= 225435
b/ 1306 x 8 + 24573
609 x 9 – 4845

= 10448 + 24573
= 35021
= 5481 – 4845
= 636


Bài 4

Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9
xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện,
mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó
được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

Dựa vào bài toán, hãy khoanh vào chữ cái đứng
trước ý trả lời đúng:
1/ Số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp là:
C 6800 quyển
A. 6400 quyển
B. 6808 quyển
C.
2/ Số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp là:
A
A. 8820 quyển
B. 8829 quyển
C. 8120 quyển
3/ Số quyển truyện huyện đó được cấp là:
A.16620 quyển

B
B.15620
quyển

C. 14620 quyển


Toán
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Đúng ghi Đ, sai ghi S
28503
x
7
193521 S

28503
x
7
199521 Đ

28503
x
7
199501 S


- Về nhà xem lại bài và làm lại bài tập.
- Chuẩn bị bài : Tính chất giao hoán của
phép nhân.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×