Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

PHÒNG GD-ĐT
BÀI GIẢNG TOÁN ĐIỆN TỬ TOÁN 4
Tiết: 134


1. Bài cũ
Hình nào dưới đây là hình thoi?

1

4

2

5

3

61. Bài cũ
Đọc tên hình và các đường chéo của hình thoi
B

A

O

D

C

Hình thoi : ABCD
Đường chéo AC và BD


•Nội dung trọng tâm bài học:
* Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.

* Bước đầu biết vận dụng công thức tính diện
tích hình thoi để giải các bài tập có liên quan.


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

n A

O

* AC = m
C

* BD = n
D

m


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

* AC = m và BD = n
n A

O

C

* Cắt hình tam giác
AOD
D
* Cắt hình tam giác
m
COD
* Ghép với hình tam giác ABC để tạo thành
hình chữ nhật MNCA.


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi

B

n A

O

D

m

B
C

A

O

m
Hình ghép

C


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

M

n

n

n A

N

B

2 O

n

C

A

2

O

m

D

m

2

Hãy so sánh:

1.S hình thoi ABCD với S hình chữ nhật MNCA.
2. Chiều dài hình chữ nhật với đường chéo AC.
3. Chiều rộng hình chữ nhật với đường chéo BD.

C


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

n

n

n A

N

B

M

2 O

n

C

2

A

O

2

C

m

D

m
1.S hình thoi ABCD bằng S hình chữ nhật MNCA.
2.Chiều dài hình chữ nhật bằng đường chéo AC.
1
3.Chiều rộng hình chữ nhật bằng đường chéo BD.
2


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

M

n

n

n A

N

B

2 O

n
2

D

C

A

2

O

m

m
n
m x n
S hình chữ nhật MNCA là: m x
=
2
2
S hình thoi ABCD là: m x n
2

C


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

M

n

n A

2 O

n
2

D

C

A

B

n

2

O

m

m
m x n
S hình thoi ABCD là:
2
Diện
tíchquy
hình
dài hai
* Nêu
tắcthoi
tínhbằng
diện tích
tích của
hìnhđộ
thoi.
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
(S làdiện
diện tích
tích hình
thoithoi.
*
Nêu
công
thức
tính
hình
m
x
n
S =
m, n là độ dài của hai đường chéo)
2

N
C


2. Thực hành
Bài 1: Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3cm; BD = 4cm
B

C

A
D

3
x
4
S = 2 = 6 (cm2)

b) Hình thoi MNPQ, biết:
MP = 7cm; NQ = 4cm
N

M

P
Q

S = 7 2x 4 = 14 (cm2)


2. Thực hành
Bài 2: Tính diện tích của hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm.
Diện tích hình thoi là:
(5 x 20) : 2 = 50 (dm2)
Đáp số: 50 dm2
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Đổi: 4m = 40dm
Em có nhận
xét

về
đơn
vị
đo
độ
dài
Diện tích hình thoi là:
của các đường chéo?
2
(40 x 15) : 2 = 300 (dm )
Đáp số: 300 dm2


2. Thực hành bài 3

Sai đưa thẻ xanh

Đúng đưa thẻ đỏ
B

M

N
2cm

C 2cm

A

Q

D
5 cm

5cm

P

Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
Diện tích hình thoi bằng 1 diện tích hình chữ nhật.
2


B

M

n

n A

2 O

n
2

D

C

A

B
n

2

O

m

m
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
* Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình thoi.
S = m x n
2
(S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)

N
CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×