Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

MÔN: TOÁN LỚP 4
BÀI: DIỆN TÍCH HÌNH
THOI

29/03/2008

1


MỤC LỤC
1. GIÁO ÁN TOÁN 4 SLIDE 3

29/03/2008

2


Môn: Toán lớp 4

Bài: Diện tích hình thoi

29/03/2008

3


Môn: Toán lớp 4
Bài: Diện tích hình thoi
1. Mục tiêu:
-

-

Hiểu và nêu được quy tắc tính diện
tích hình thoi.
Vận dụng quy tắc đã học để tính
được diện tích hình thoi thông qua
bài tập đã cho trong sách giáo khoa
hoặc vở bài tập
**************

29/03/2008

4


Môn: Toán lớp 4
Bài: Diện tích hình thoi
2. Giới thiệu cách tính diện tích hình
thoi:Cho hình thoi ABCD có AC = n; BD = m
Cắt tam giác
AOD và tam giác OBC Bghép với
B
tam giác ABC ta được hình
M chữ nhật AMNC
m
(như hình vẽ)
O
2

m A

C

D
n
29/03/2008

A

N
C

O

n

5


Môn Toán lớp 4; Bài: Diện tích hình thoi

B

n

A

O

B

M

C

N

m
2

A

C

O
D

Nhận xét:

m

m

Diện tích hình thoi ABCD ………… diện tích hình chữ nhật AMNC.
Chiều dài hình chữ nhật AMNC bằng………………………………của hình thoi ABCD
Chiều rộng của hình chữ nhật AMNC bằng…………………………… của hình thoi ABCD
Diện tích hình chữ nhật sẽ là……………………hay…………………………………….

Vậy diện tích hình thoi là……………………………………………………………………….
29/03/2008

6


Môn Toán lớp 4; Bài: Diện tích hình thoi

29/03/2008

7


Môn Toán lớp 4; Bài: Diện tích hình thoi

Cách 2:
Cho hình thoi ABCD có cạnh AC=m; BD=n
Chia đôi hình thoi ta có 2 hình tam giác ABC và tam giác ACD
Ghép 2 tam giác vừa cắt lại với nhau ta có hình bình hành
ABCD ( như hình vẽ )
C

B
B

n
2

A
n A

O

D
m
29/03/2008

C

O

D

m

8


Môn Toán lớp 4; Bài: Diện tích hình thoi

B
A
O

n A

D
m

C

B
n
2
D

C

m

Nhận xét:
Diện tích hình thoi ABCD ………………..diện tích hình bình hành ABCD
Cạnh AD của hình bình hành ABCD bằng…………………………………của hình
thoi ABCD
Chiều cao của hình bình hành bằng …………………………………. của hình
thoi ABCD
Diện tích của hình bình hành ABCD là………………..hay……………………..
Vậy diện tích của hình thoi ABCD là: ………………………………………………..
29/03/2008

9


Môn Toán lớp 4; Bài: Diện tích hình thoi

Diện tích của hình thoi bằng tích
của độ dài hai đường chéo chia cho 2
(cùng đơn vị đo).
Nếu gọi S là diện tích, m và n là hai đường chéo
Ta có công thức tính diện tích hình thoi như sau:

29/03/2008

10


Môn Toán lớp 4; Bài: Diện tích hình thoi

Bài 1: Tính diện tích của:
a/ Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm; BD = 4cm

b/ Hình thoi MNPQ, biết MP = 7dm2; NQ = 4dm2

29/03/2008

11


Môn Toán lớp 4; Bài: Diện tích hình thoi

Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết:
a/ Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

b/ Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

29/03/2008

12


n
Môn Toán lớp 4; Bài: Diện tích hình thoi
2

Bài 3: Điền vào ô trống
(Đúng ghi Đ; sai ghi S.)

Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật
Diện tích hình thoi bằng ½ diện tích hình chữ nhật
Diện tích hình thoi bằng diện tích hình bình hành
Diện tích hình thoi bằng ½ diện tích hình bình hành

29/03/2008

13


5. Củng cố bài:


Học sinh nêu lại quy tắc tính diện tích hình
thoi và cho ví dụ minh hoạ.Trò chơi củng cố: “Ai nhanh hơn”.

6. Nhận xét tiết học:

29/03/2008

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×