Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

TOÁN 4

DIỆN TÍCH HÌNH THOI


B

A

O

D

C


A

CB

A

O

C

D

M

A

N

C


B

-Hình MNCA là hình gì?

n
2

A

-So sánh diện tích của 2 hình ABCD và MNCA?

2

Chọn đáp án đúng:
D

a)Hình ABCD có diện tích lớn hơn diện tích hình
MNCA.
b)Hình ABCD có diện tích nhỏ hơn diện tích hình
MNCA.

B

M

N
n

c)Hình ABCD có diện tích bằng diện tích hình MNCA.
* Tính diện tích hình chữ nhật MNCA?
n
Diện tích hình chữ nhật MNCA là:m x
2

Viết công thức tính diện tích hình thoi ABCD?

C

O n

2

A

O
m

S =m 2x n
Quy tắc tính: Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài 2 đường chéo chia cho 2(cùng một đơn vị đo)

C


N

Bài tập 1: Tính diện tích mỗi hình thoi sau:
B

Tóm tắt
Hình thoi ABCD có:

P

AC = 3cm

CM

A

BD = 4cm
SABCD = ?cm2
Lời giải

Diện tích hình thoi ABCD là:
3 x 4 : 2 = 6(cm2)
Đáp số: 6cm2

D

Lời giải Q
Diện tích hình thoi MNPQ là:
7 x 4 : 2 = 14(cm2)
Đáp số: 14cm2


Bài tập 2: Tính diện tích của hình thoi, biết :
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm.
b)Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.
a) Hình thoi có diện tích là:
A.50dm2
C.50dm
B.30dm
D.30dm2

b) Hình thoi có diện tích là:
A.30dm2 C.300m
B.3m
D.300m2


Đúng rồi! Bạn thông minh quá!


Ban chọn sai rồi! Hãy tính lại đi!


Bài tập 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
b) Diện tích hình thoi bằng 1 diện tích hình chữ nhật.
2

Nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình thoi:
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài 2 hai đường chéo chia cho 2(cùng một đơn vị đo)
mxn
Công thức: S =
2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×