Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi


Môn : Toán
Bài cũ: Hình thoi
+ Hình như thế nào gọi là hình thoi?
+ Hai đường chéo của hình thoi như thế nào với nhau?
+ Cho 4 hình : A; B; C; D
A

B

C

D

+ Các hình trên hình nào là hình thoi? Những hình còn lại
là hình gì?
+ So sánh hình thoi và hình vuông có gì giống và khác
nhau?


Môn : Toán

- Từ đồ dùng học tập các em ghép thành một hình thoi.
B
N
B
M
n A

O

n
2
n
2

C

A

n
2

O

C

D
m
m
n
n m× n
Diện tích hình chữ nhật MNCA là m x ; Mà m x =
2
2 2
m× n
Diện tích hình thoi ABCD là
2


Môn : Toán
Qua cách tính diện tích hình thoi trên em nào rút ra được
quy tắt tính diện tích hình thoi?
Diện tích hình thoi
bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2
(cùng đơn vị đo)
Gọi S là diện tích của hình thoi; m, n là độ dài hai đường
chéo. Viết công thức tính diện tích hình thoi.

m× n
2

S=


Môn : Toán
Bài tập:
Bài 1: Tính diện tích của
a) Hình thoi ABCD, biết:
b) Hình thoi MNPQ, biết:
AC = 3cm ; BD = 4cm
B
A

C

MN = 7cm ; NQ = 4cm
N
P

M

D
2
SABCD = 3 X 4 : 2 = 6( cm) ;

Q
2

SMNPQ = 7 X 4 : 2 = 14(cm )


Môn : Toán
Bài tập:

Bài 2: Tính diện tích hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.
2

dm

Câu a: 5 x 20 : 2 = 50(

Câu b: Đổi ra 4m = 40dm
2

40 x 15 : 2 = 300( dm )

)


Môn : Toán
B
O

n

n
2
n
2

A

D
m

B
C

M
A

n
2

O
m

N
C


Nguyễn Công Linh

Tân Hội Trung ITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×