Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 4
BÀI 3: DIỆN TÍCH HÌNH THOI


1. Bài cũ
Hình nào dưới đây là hình thoi?

2

1

4

3

5


B

n A


O

* AC = m
C

* BD = n
D

m


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

M

n

n

n A

N

B

2 O

n

C

A

2

O

m

D

m

2

Hãy so sánh:

1.S hình thoi ABCD với S hình chữ nhật MNCA.
2. Chiều dài hình chữ nhật với đường chéo AC.
3. Chiều rộng hình chữ nhật với đường chéo BD.

C


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

n

n

n A

N

B

M

2 O

n

C

2

A

O

2

C

m

D

m
1.S hình thoi ABCD bằng S hình chữ nhật MNCA.
2.Chiều dài hình chữ nhật bằng đường chéo AC.
1
3.Chiều rộng hình chữ nhật bằng đường chéo BD.
2


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

M

n

n

n A

N

B

2 O

n
2

D

C

A

2

O

m

m
n
m x n
S hình chữ nhật MNCA là: m x
=
2
2
S hình thoi ABCD là: m x n
2

C


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi
B

M

n

n A

2 O

n
2

D

C

A

B

n

2

O

m

m
S hình thoi ABCD là: m x n
2
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường
* Nêu
chéo
quychia
tắc tính
cho diện
2 (cùng
tíchmột
hìnhđơn
thoi.
vị đo)
* Nêumcông
thức tính
tíchhình
hình
(S làdiện
diện tích
thoithoi.
x
n
S =
m, n là độ dài của hai đường chéo)
2

N
C


2. Thực hành
Bài 1: Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3cm; BD = 4cm
B

A

C

b) Hình thoi MNPQ, biết:
MP = 7cm; NQ = 4cm
N

M

P

Q
D
Diện tích hình thoiABCD là: Diện tích hình thoi MNPQ là:
7 x 4
3 x 4
2
2
=
14
(cm
)
=
6
(cm
)
2
2

Đáp số: 6 cm2

Đáp số: 14 cm2


2. Thực hành
Bài 2: Tính diện tích của hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm.
Diện tích hình thoi là:
(5 x 20) : 2 = 50 (dm2)
Đáp số: 50 dm2
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Đổi: 4m = 40dm
Em có nhận
xét

về
đơn
vị
đo
độ
dài
Diện tích hình thoi là:
của các đường chéo?
2
(40 x 15) : 2 = 300 (dm )
Đáp số: 300 dm2


Ai nhanh hơn Điền đúng Đ,hoặc sai S:
B
2cm

A

N

M

2cm

C

Q

D

5cm

P

5cm

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

?
S

b) Diện tích hình thoi bằng 1 diện tích hình chữ nhật

Đ
?

2


B

M

n

n A

2 O

n
2

D

C

A

B
n

2

O

m

m
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
* Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình thoi.
S = m x n
2
(S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)

N
C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×