Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Bảy


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toán
B
A

O

C

D

- Đặc điểm của hình thoi ?
* Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
-*Hai
Haiđường
đườngchéo
của hình

hình thoi
thoi ABCD
ABCD vuông
như thế
nào
chéo của
góc
với? nhau và cắt nhau
tại trung điểm của mỗi đường.


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toán
1. Trong các hình dưới đây:

Hình 1
Hình thoi

Hình 4
- Hình nào là hình thoi ?
- Hình nào là hình chữ nhật ?

Hình 2

Hình 5
Hình thoi

Hình 3
Hình chữ nhật


Toán

DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi:
*Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n.
*Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác
MNCA (xem hình vẽ)
ABC để được hình chữ
nhật
M
B
N
B
n

A

n
O 2
n
2

n
2

C A

O
m

D

m

Dựa vào hình vẽ ta có :
Diện tích hình thoi ABCD ...?...
bằng diện tích hình chữ nhật MNCA .
m x n . Mà m x n
Diện tích hình chữ nhật MNCA là …?...
2

mxn
Vậy diện tích hình thoi ABCD là …?...
2

2

= mxn.
2

C


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toán

DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi:
B
n

A

n
O 2
n
2

M

B

N

n
2

C A

O

C

m

D
m

Muốn tích diện tích hình thoi ta làm như thế nào ?
*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng
một đơn vị đo).
* Công thức :
S = mx n
2
( S là diện tích hình thoi ; m , n là độ dài của hai đường chéo )


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toán

DIỆN TÍCH HÌNH THOI
I. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi:
II. Luyện tập : SGK /142
1. Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết :

b) Hình thoi MNPQ, biết:

AC =3cm ; BD = 4cm .
B

A

MP =7cm ; NQ = 4cm .
N

C

D
3x 4
* S =
= 6 (cm2)
2

P

M
Q
;

* S =

7x 4
2

= 14 (cm2)


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toán

DIỆN TÍCH HÌNH THOI
I. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi:
II. Luyện tập.
2.Tính diện tích hình thoi, biết :
a)Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;
b)Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

a)

Bài giải
Diện tích hình thoi là:
5 x 20 : 2 =

50 ( dm2 )

Đáp số : 50 dm2.

b)

Bài giải
4m = 40dm.
Diện tích hình thoi là:
40 x 15 : 2 =

300 ( dm2 )

Đáp số : 300 dm2.


Toán

DIỆN TÍCH HÌNH THOI
I. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi:
II. Luyện tập.
3. Đúng ghi Đ,sai ghi S:
B

2cm

M

N

C

A

D

2cm

Q

P

5cm

5cm

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật .

S

1
b) Diện tích hình thoi bằng
diện tích hình chữ nhật.
2

Đ


Cách ngôn: Trọng thầy mới được làm thầy.
Toán

DIỆN TÍCH HÌNH THOI
*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2
(cùng một đơn vị đo ).
* Công thức :

S =

mx n
2

( S là diện tích hình thoi ; m , n là độ dài của hai đường chéo )
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×