Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

1


Toán:

Diện tích hình thoi

Bài toán: Cho hình thoi ABCD có AC =m, BD =n, tính diện tích hình thoi
B

n
A

O

n
2

n
2
C


n
2

N

M

Q

P
m

D
m

So sánh:
Chiều dài hình chữ nhật MNPQ và đường chéo dài AC của hình thoi
Chiều rộng hình chữ nhật MNPQ với đường chéo ngắn của hình
thoi

2


Toán:

Diện tích hình thoi

Bài toán: Cho hình thoi ABCD có AC =m, BD =n, tính diện tích hình thoi.
B

n
A

O

N

M

n
2

n
2

n
2
Q

C

P
m

D
m

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNPQ
Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: m ×
Vậy diện tích hình thoi là:

n
m× n
=
2
2

m× n
=m× n:2
2

Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo)
S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài hai đường chéo
S=

m× n
2

3


II.Luyện tập

Toán: Diện tích hình thoi

Bài 1: Tính diện tích hình thoi biết
a/Hình thoi ABCD biết
AC = 4 cm , BD = 3 cm

C

NP = 7 cm , MQ = 4 cm
N

B

A

b/Hình thoi MNPQ biết

M

D

P

Q

Diện tích hình thoi ABCD là:

Diện tích hình thoi MNPQ là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

7 × 4 : 2 = 14 (cm2)

Đáp số: 6 cm2

Đáp số: 14 cm

2

4


Toán:

Diện tích hình thoi

II.Luyện tập:
Bài 1:
Bài 2:Tính diện tích hình thoi biết.
a/Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm
b/Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm

Bài giải
a/Diện tích hình thoi là

b/Đổi 4 m = 40 dm

5 × 20 : 2 = 50 ( dm2)

Diện tích hình thoi là

Đáp số: 50 dm

40 × 15 : 2 = 300 ( dm2)

2

Đáp số: 300 dm2

5


II.Luyện tập:

Toán:

Diện tích hình thoi

Bài 1:
Bài 2:
BÀI 3: ĐÚNG GHI Đ, SAI GHI S
B
2cmn

A

M

N

C

D

2cm
n
Q

5cm
m

5cm
m

P

a/Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

S

b/Diện tích hình thoi bằng 1 diện tích hình chữ nhật

Đ6

2


Toán:

Diện tích hình thoi

Bài toán: Cho hình thoi ABCD có AC =m, BD =n, tính diện tích hình thoi.
B

n
A

O

N

M

n
2

n
2

n
2
Q

C

P
m

D
m

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNPQ
Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: m ×
Vậy diện tích hình thoi là:

n
m× n
=
2
2

m× n
=m× n:2
2

Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo)
S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài hai đường chéo
S=

m× n
2

7


Gìờ học kết thúc!
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ

HẠNH PHÚC THÀNH ĐẠT!
CHÚC CÁC EM HỌC SINH!

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×