Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi


Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu đặc điểm của hình thoi ?
B
A

C
D


Toán:
Kiểm tra bài cũ:

Trong các hình dưới đây :

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

- Hình nào là hình thoi ?
- Hình nào là hình chữ nhật ?

Hình 5


Toán

Diện tích hình thoi
B

n

A

O

n
2
n
2

D
m

C


Toán:

Diện tích hình thoi

B

n

O

A

n
2
n
2

1
D
m

C
2


Diện tích hình thoi

Toán
B

n

OO

A

M
n
2
n
2

B
n
2

2
C

N

A

1
C

D
m

m

Dựa vào cách cắt ghép trên, ta có :
Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA.
n
Diện tích hình chữ nhật MNCA là:
m ×
2
m×n
n
. Vậy diện tích hình thoi ABCD là: m × n
Mà m × =
2

2

2


Diện tích hình thoi

Toán
B

n

A

O

M
n
2
n
2

B

N
n
2

2
C A

1
C

D
m

m

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo
chia cho 2 (cùng đơn vị đo).
Nếu gọi S là diện tích của hình thoi ; m, n là độ dài của hai
đường chéo (cùng đơn vị đo) thì : S = m × n
2


Toán

Diện tích hình thoi
B

n

A

OO

M
n
2
n
2

B
n
2

2
C A

D
m

B

m

1
C


Toán
Luyện tập :

Diện tích hình thoi
B

1. Tính diện tích của :
a) Hình thoi ABCD, biết :

A

C

AC = 3 cm ; BD = 4 cm .
D


Toán

Diện tích hình thoi

Luyện tập :

1. Tính diện tích của :

N

b) Hình thoi MNPQ, biết :
MP = 7 cm ; NQ = 4 cm.

P

M

Q


Toán:

Diện tích hình thoi

Luyện tập :
2. Tính diện tích hình thoi, biết :
a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm .
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15 dm.


Toán:

Diện tích hình thoi

Luyện tập :
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
B
2cm

A

M

N

C

D

2cm
Q

5cm

P

5cm

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

S

1
b) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
2

Đ


Toán:

Diện tích hình thoi

Ghi nhớ:
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường
chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×