Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

BÀI: DIỆN TÍCH HÌNH
THOI


Toán:
A.Bài cũ:
Câu 1: Hình như thế nào thì được gọi là hình thoi?
Câu 2: Hai đường chéo của hình thoi như thế nào với nhau?


Toán:
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi:
Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n.

n
2
n
2

n
2Toán:

n
2

n
2

n
2

n
2

n
2

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA.
Diện tích hình chữ nhật MNCA là m n
n m n
2
Mà m  
2

2


m và n là độ dài 2 đường chéo của hình thoi.
Vậy diện tích của hình thoi ABCD là mxn
2

Quy tắc: Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài 2 đường chéo
chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).
S là diện tích của hình thoi; m,n là độ dài của 2 đường chéo.
mxn
Công thức tính diện tích hình thoi: S = 2


2. Bài tập:
Bài 1: Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3cm; BD = 4cm

b) Hình thoi MNPQ, biết:
MP = 7cm; NQ = 4cm

Diện tích của hình thoi ABCD là:
3 x 4 : 2 = 6 (cm2)
Đáp số: 6 cm2.

Diện tích hình thoi MNPQ là:
7 x 4 : 2 = 14 (cm2)
Đáp số: 14 cm2.


Bài 2: Tính diện tích hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5dm b) Độ dài các đường chéo là 4m và
15 dm
và 20 dm.
Giải:
Giải:
Đổi 4m = 40 dm
Diện tích hình thoi là:
Diện tích hình thoi là:
5 x 20 : 2 = 50 (dm2)
40 x 15 : 2 = 300 (dm2)
Đáp số: 50 dm2.
Đáp số: 300 dm2.


Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

2cm
2cm

5cm
5cm

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật S
1
b) Diện tích hình thoi bằng
diện tích hình chữ nhật Đ
2


Hoạt động nối tiếp:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×