Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 5: So sánh các số có nhiều chữ số

Bộ giáo dục và đào tạo

SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU
CHỮ SỐ


TOÁN
So sánh các số có nhiều chữ số
1 - So sánh hai số có số chữ số khác nhau
99578
100000

<...
>

100000
99578

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm ?
Vậy 100000 so với 99578 sẽ như
Vì sao em chọn dấu bé hơn ?

thế nào ?


TOÁN
So sánh các số có nhiều chữ số
1 - So sánh hai số có số chữ số khác nhau
99578

<

100000

100000 >
99578
- Số nào có số chữ số ít hơn thì số đó bé hơn
- Số nào có số chữ số nhiều hơn thì số đó lớn hơn
Khi so sánh hai số tự nhiên có chữ số khác
nhau, ta dựa vào dấu hiệu nào ?


TOÁN
So sánh các số có nhiều chữ số
1 - So sánh hai số có số chữ số khác nhau
2 - So sánh hai số có cùng số chữ số
693251
693500

<
>

.....

693500
693251

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm ? Vì
sao em điền dấu đó ?
Em có nhận xét gì về số chữ số của
hai số này ?


TOÁN
So sánh các số có nhiều chữ số
1 - So sánh hai số có số chữ số khác nhau
2 - So sánh hai số có cùng số chữ số
- Khi so sánh số có số chữ số bằng nhau, thì so sánh từng
cặp số ở cùng một hàng, kể từ trái qua phải.


TOÁN
So sánh các số có nhiều chữ số
1 - So sánh hai số có số chữ số khác nhau
2 - So sánh hai số có cùng số chữ số
716352

=

.....

716352

- Khi so sánh số có số chữ số bằng nhau, giá trị của các chữ
số ở cùng một hàng bằng nhau. Thì hai số bằng nhau.
So sánh hai số này ?


TOÁN
So sánh các số có nhiều chữ số
Bài tập
Bài tập 1

>
<
=

?

9999 ......
< 10000
99999 ......
< 100000
726585 ......
> 557652

653211 ......
= 653211
43265 ......
< 432510
845713 ......
< 854713


TOÁN
So sánh các số có nhiều chữ số
Bài tập
Bài tập 2 : Tìm số lớn nhất trong các số sau :
59876

;

651321

A

59876

B

651321

C

499873

D

902001

;

499873

; 902001


TOÁN
So sánh các số có nhiều chữ số
Bài tập
Bài tập 3 : Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn
2467

;

28092

;

943567

; 932018

2467

;

28092

;

932018

; 943567


TOÁN
So sánh các số có nhiều chữ số
Bài tập
Bài tập 4 :
a) Số lớn nhất có 3 chữ số là số nào ?

999

b) Số bé nhất có 3 chữ số là số nào ?
c) Số lớn nhất có 6 chữ số là số nào ?

100
999999

d) Số bé nhất có 6 chữ số là số nào ?

100000
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×