Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4


Kiểm tra bài cu
Đặt tính rồi tính:

8352 + 1026 = ?

7128 + 1739 = ?

8352
+
1026

7128
+
1739

9 37 8


8867


Phép trừ (tr.39)
1, Ví dụ:

a) 865 279 - 450 237 =
Số bị trừ

Số trừ

Hiệu

?


Phép trừ (tr.39)
1. Ví dụ:

Trừ theo thứ tự từ phải sang
trái:
a) 865279 – 450237 = ?
• 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.

865279
450237
415042
865279 – 450237 = 415042

• 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.
• 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.
• 5 trừ 0 bằng 5, viết 5.
• 6 trừ 5 bằng 1, viết 1.
• 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.


Phép trừ (tr.39)
1, Ví dụ:

b) 647 253 - 285 749 =

?


Phép trừ (tr.39)
1. Ví dụ:

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:

b) 647253 – 285749 = ?

647253
285749
361504

• 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
• 4 thêm 1 bằng 5 ; 5 trừ 5
bằng 0, viết 0.
• 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
• 5 thêm 1 bằng 6 ; 7 trừ 6
bằng 1, viết 1.
• 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.

647253 – 285749 = 361504

• 2 thêm 1 bằng 3 ; 6 trừ 3
bằng 3, viết 3.


Phép trừ (tr.39)
2. Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)987864 - 783251
969696 - 656565

- 98786
4

-

969696
656565
313131

78325

b) 839084 246937
628450 - 35813

- 83908
4

- 628450

35813

59263
7


Phép trừ (tr.39)
Bài 2: Tính:
a) 48600 - 9455 = 39145

b) 80000 - 48765 = 31235

Bài 3: Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí
Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến
Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ
Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh.
Tóm tắt:
Hà Nội

1315km

Nha Trang

1730km

? km

TP.Hồ Chí Minh


Phép trừ (tr.39)
Bài 3: Tóm tắt:
1315km
Hà Nội

Nha Trang

? km

TP.Hồ Chí Minh

1730km

Bài giải:
Độ dài quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố
Hồ Chí Minh là:
1730 – 1315 = 415 (km)
Đáp số: 415km.


Phép trừ (tr.39)
1. Ví dụ

2. Luyện tập

a) 865279 -450237
=?

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái :
865279
-450237
415042

▪ 9 trừ 7 bằng 2;
viết
2. 4; viết
▪ 7 trừ 3
bằng
4. 0; viết 0.
▪ 2 trừ 2 bằng
▪ 5 trừ 0 bằng 5; viết 5.
▪ 6 trừ 5 bằng1; viết
1. 4; viết 4.
▪ 8 trừ 4 bằng

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 987864 -783251
969696 -656565

-987864
783251

-969696
656565

20461
31313
3
1
Bài 2:Tính

b) 839084 - 246937
628450 - 35813
839084 - 628450
-246937
35813
592147

59263
7

80000 - = 31235
48600 - 9455= 3914
865279 - 450237 =
5
48765
) 415042
647253 – 285749 = ?
Bài 3: Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:
phố Hồ Chí Minh dài1730 km. Quãng đường xe lửa
từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng
- 13 trừ 9 bằng 4;
647253
4.5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0. đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí
- 285749 - 4 thêm 1viết
bằng
Minh.
361504 - 12 trừ 7 bằng 5; viết 5 nhớ 1.
1730 km
- 5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.

TP. Hồ Chí
Nội
- 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
Minh
Nha Trang ? km
- 2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3,
viết 3.
1315 km
647253 – 285749 =
Bài làm
361504
Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến TP. HCM là:
1730 – 1315 = 415 (km)
Đáp số: 415
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×