Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

TRƯỜNG TH TRẦN PHƯỚCToán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9


Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
a- Thực hiện phép chia các số sau cho 9
Rồi phân thành hai nhóm và ghi vào bảng sau
72; 82; 54; 182; 94; 711; 603; 74; 716; 807; 451; 675; 99
NHÓM 1

NHÓM 2

CÁC SỐ CHIA HẾT CHO 9

CÁC SỐ KHÔNG CHIA HẾT CHO 9

SỐ


TỔNG CÁC CHỮ SỐ

SỐ

TỔNG CÁC CHỮ SỐ

72
54

9
9

82
182

10
11

711

9
9

94

13
11

603
657
99

18
18

74
807

14
15

451

10

716


Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
72; 82; 54; 182; 94; 711; 603; 74; 716;
807; 451; 675; 99
NHÓM 1
CÁC SỐ CHIA HẾT CHO 9

SỐ

TỔNG CÁC CHỮ SỐ

NHÓM 2
CÁC SỐ KHÔNG CHIA HẾT CHO 9

SỐ

TỔNG CÁC CHỮ SỐ

9
10
82
182
9
11
9
13
94
711
Dấu hiệu chia603
hết cho 9 9
11
74
Các số có tổng657
các chữ số18chia hết 716
cho 9 thì chia
14 hết cho 9.
Chú ý: Các số 99
có tổng các
chia 15
hết cho 9 thì
18chữ số không
807
10
không chia hết cho 9.
451
72
54


Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
Dấu hiệu chia hết cho 9
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì
không chia hết cho 9.

THỰC HÀNH
Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9
99; 1999; 108; 5643; 29385.
BÀI LÀM

Các số chia hết cho 9 là
99, Vì 9+9=18
108, Vì 1+8+0=9
5643, Vì 5+6+4+3=18
29385, Vì 2+9+3+8+5=27


Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
Dấu hiệu chia hết cho 9
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì
không chia hết cho 9.
THỰC HÀNH
Bài 2: Trong các số sau số nào không chia hết cho 9
96; 108; 7853; 5554; 1097.
BÀI LÀM
Các số không chia hết cho 9 là
96, Vì 9+6=15
7853, Vì 7+8+5+3=23
5554, Vì 5+5+5+4=19
1097, Vì 1+0+9+7=17


Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
Bài 3: Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9

Số cần tìm phải thỏa
mãn những điều kiện
nào?


Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để
được số chia hết cho 9
31 5?

;

1? 35 ;

2 2? 5


Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
Dấu hiệu chia hết cho 9:
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết
cho 9
Chú ý : Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9
thì không chia hết cho 9


XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN
CHÚC CÁC THẦY CÔ HẠNH PHÚC!
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×