Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG XUÂN


Toán

Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho 9
Số nào chia hết cho 9 trong các số
sau đây? 35, 99 ; 867; 144 ; 1000;


Toán
Ví dụ:
63 : 3 = 21
Ta có:
6+3=9
9:3 =3
123 : 3 = 41
Ta có:
1+2+3=6
6:3=2


(Dư 1)
* 91 : 3 = 30
Ta có: 1 + 9 = 10
(Dư 1)
10 : 3 = 3
* 125 : 3 = 41 (Dư 2)
Ta có: 1 + 2 + 5 = 8
8:3=2
(Dư 2)


Toán

Dấu hiệu chia hết cho 3
Các số có tổng các chữ số chia
hết cho 3 thì chia hết cho 3.
Chú ý:
Các số có tổng các chữ số
không chia hết cho 3 thì số đó
không chia hết cho 3.


Toán

Bài tập 1
Trong các số sau, số nào chia hết
cho 3?
231 ; 109 ; 1872 ; 92 313.
231

1872

92 313


Toán

Bài tập 2
Trong các số sau, số nào không
chia hết cho 3?
96 ; 502 ; 6823 ; 55 553 ; 641 311.
502

55 553

6823

641 311


Toán

Học sinh về nhà xem trước
bài Luyện tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×