Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

TOÁN

4


Kiểm tra bài cũ:

TOÁN

- Nờu dấu hiệu chia hết cho 9 . Vớ dụ một số cú ba chữ
số chia hết cho 9 .

BẠN GiỎI QUÁ!
ĐÂY CHÍNH LÀ
SỐ CHIA HẾT CHO 9.

4


TOÁN


4

• Trong các số sau : 23,45,351,340,4653
+ Số nào chia hết cho 9 ? Số nào không
chia hết cho 9 ?
MỘT CÂU TRẢ LỜI

• Đáp án : Số
chia XÁC.
hết cho
9 :ĐƯỢC
45,351,4653
CHÍNH
BẠN
Số không chia hết 9 : 23, 340
ĐIỂM 10 RỒI ĐẤY !


4

Thứ ba,ngày 14 tháng 12 năm TOÁN
2010
Toán


TOÁN

4

1. Tìm bốn số chia hết cho 3, bốn số không chia hết cho 3.
2. Tìm dấu hiệu chia hết cho 3. Những số có đặc điểm gì thì
không chia hết cho 3?

 Thảo luận nhóm 6 trả lời hai câu hỏi trên,
thời gian 6 phút .


TOÁN

Đại diện các nhóm trình bày kết
quả thảo luận

4


TOÁN


Các
số
chia
dụ

hết63cho 3 123

4

Các số không
chia91hết cho
2363

63 : 3 = 21
Nhận xét: 6 + 3 = 9
9:3=3

Nhận xét: 9 + 1 = 10
10 : 3 = 3 ( dư 1 )

123 : 3 = 41
Nhận xét: 1 + 2 + 3 = 6
6:3=2

236 : 3 = 78 (d 2)
Nhận xét: 2 + 3 + 6 = 11
11 : 3 = 3 ( dư 2)

91 : 3 = 30 (d 1)


TOÁN

4

Các số có tổng các chữ số chia
hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Các số có tổng các chữ số không chia
hết cho 3 thì không chia hết cho 3.


TOÁN

4

1) Số nào chia hết cho 3? Số nào không chia hết cho 3?

502
96

231

6923
Số chia
hết cho 3

109

55 553

641 311

Số không
chia hết
cho 3

92 313

1872

8235


TOÁN

4

Số nào chia hết cho 3? Số nào không chia hết cho 3?

8235
96

92
313
Số chia
hết cho 3

231

1872

6923
641 311Số không55 553
chia hết
cho 3

502

109


TOÁN

4

Ai nhanh – Ai giỏi
- Hai đội tham gia chơi. Mỗi đội 5 người.
- Từng người của mỗi đội thay nhau lên viết một
số có ba chữ số chia hết cho 3.
- Thời gian chơi là 3 phút
Đội thắng là đội tìm được nhiều số đúng hơn.


TOÁN

4

Tìm chữ số thích hợp viết vào chỗ trống để được
các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:
2

79

56

35

Chọn đáp án đúng:
56 1
56 4

A. 1
B. 3
C. 4
D. 7

79 5
79 8

A. 1
B. 2
C. 5
D. 8

2 2 35 A. 0
2 5 35 B. 2

C. 5
D. 8


TOÁN

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×