Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Ki lô mét vuông

MÔN TOÁN 4

NGUYỄN THẢO –TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN NGHIÊN


Toán:

Kiểm tra:
1. Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285.
Số chia hết cho 2 và 5 là :

64620
; 5270
………

2. Điền số thích hợp vào ô trống để được số:
35 4

chia hết cho cả 2 và 3.
Toán:

KI- LÔ- MÉT VUÔNG

Ki-lô-mét vuông là gì?
Ki-lô-mét vuông là diện tích của một hình vông có cạnh dài 1 km.
1 km
Ki- lô- mét vuông viết tắt là km2
1 km2 = 1 000 000 m2
Ki-lô-mét
1km2vuông
1km2 = …m2

1km = 1000m
1000 x 1000 = 1 000000(m2)
Ví dụ: Diện tích Thủ đô Hà Nội (Năm 2009)
trên mạng : 3 324,92km2


Toán:
KI- LÔ- MÉT VUÔNG
Luyện tập:
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống :
Đọc
Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-met vuông
Hai nghìn ki- mét- vuông

Viết
921 km2
2000 km2

Năm trăm linh chín ki- lô- mét vuông

509 km2

Ba trăm hai chục nghìn ki- lô- mét vuông

320 000 km2


Toán: KI- LÔ- MÉT VUÔNG

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1km2 = 1000
…. 000 m2 ; 1m2 = ….
100.dm2 ; 32m2 49 dm2 = ….3249dm2
1 2; 5km2 = 5000
2 2
1000 000 m2 = ...km
… 000 m2; 2000 000m2=…km


Toán: KI- LÔ- MÉT VUÔNG

Chọn phương án đúng
Bài 4b: Diện tích nước Việt Nam là:
A. 5 000 000 m2
B. 324 000 dm2
C
C. 330 991 km2


Toán: KI- LÔ- MÉT VUÔNG

Học sinh giỏi
làm thêm
Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3 km và
chiều rộng 2 km .Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao
nhiêu ki-lô-mét vuông ?
Bài giải:
Diện tich của khu rừng hình chữ nhật là:
3 x 2 = 6 (km2)
Đáp số : 6 km2

Bài 4b : Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp
chỉ diện tích phòng học: 81cm2 ; 900dm2 ;

40m2 .


Toán: KI- LÔ- MÉT VUÔNG
(Xem sách trang 99)
Củng cố - Dặn dò:
Ki- lô mét vuông là gì ?
1 ki- lô – mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông ?
Bài sau: Luyện tập


Chà tạm
o

biệt!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×