Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG( 05_06_2019)

ĐỀ THI QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
NGÀY 05/06/2019
CÂU 1: Vẽ qui trình mua hàng trong chuỗi cung ứng? Bước nào là quan trọng nhất? Tại sao
CÂU 2: Vẽ sơ đồ hạ tầng hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng? Nêu các chức năng của hệ thống
thông tin? Lấy ví dụ minh hoạ của một doanh nghiệp cụ thể?
CÂU 3: Lấy doanh nghiệp ngành giải khát làm trọng tâm nghiên cứu, vẽ mô hình chuỗi cung ứng của
doanh nghiệp với các thành viên chính. Mô tả vị trí và vai trò của thành viên chủ chốt. Doanh nghiệp
đang ở giai đoạn nào trong mô hình tương quan thị trường? Giải thích?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×