Tải bản đầy đủ

Phát triển giáo dục mầm non tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum

IH

N NG
I H C KINH T

PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON T I
THÀNH PH KON TUM, T NH KON TUM

LU

N LÝ KINH T

ng -


IH

NG
I H C KINH T

PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON T I

THÀNH PH KON TUM, T NH KON TUM

LU

N LÝ KINH T
Mã s : 60.34.04.10

PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH

ng -M CL C
M

U .......................................................................................................... 1
1. Lý do ch

tài ..................................................................................... 1

2. M c tiêu c

tài .................................................................................. 2

3. Câu h i nghiên c u ................................................................................. 2
4. Ph

ng nghiên c u ........................................................... 2

5.

u ........................................................................ 3

6.

c tài li u nghiên c u chính và t ng quan nghiên c u................... 4

7. K t c u lu

...................................................................................... 8
TS

V

LÝ LU N V PHÁT TRI N GIÁO

D C M M NON ........................................................................................... 10
1.1. NH NG V

CHUNG V

PHÁT TRI N GIÁO D C M M

NON ................................................................................................................ 10
1.1.1. Khái ni m v giáo d c m m non (GDMN) .................................... 10
m và vai trò c a phát tri n giáo d c m m non ................... 11
1.1.3. Khái ni m v phát tri n giáo d c m m non .................................... 12
1.2. N I DUNG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON ............................ 13
1.2.1. Phát tri n v quy mô c a giáo d c m m non .................................. 13
1.2.2. Phát tri n d ch v giáo d c m m non ............................................. 15
1.2.3. Phát tri
1.3. CÁC NHÂN T

qu n lý và giáo viên ............................... 18
NG T I PHÁT TRI N GIÁO D C

M M NON ..................................................................................................... 20
1.3.1. Nhân t

u ki n t nhiên, kinh t xã h i........................ 20

1.3.2. Nhân t thu c vi mô ........................................................................ 22
1.4.

..................... 23
................................................. 23
1.4

K T LU

............................................... 25
................................................................................ 27


C TR NG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON
THÀNH PH

KON TUM ........................................................................ 28

2.1. NH NG Y U T
M M NON

N PHÁT TRI N GIÁO D C

THÀNH PH KON TUM...................................................... 28
u ki n t

u ki n kinh t xã h i c a thành ph ....... 28

2.1.2. Các nhân t vi mô ........................................................................... 36
2.2. TH C TR NG PHÁT TRI N GIÁO D C

THÀNH PH KON TUM.. 37

2.2.1. Th c tr ng quy mô c a giáo d c m m non thành ph Kon Tum....... 37
2.2.2. Th c tr ng phát tri n d ch v giáo d c m n non ............................ 44
2.2.3. Th c tr ng phát tri
d c m m non
K T LU

iáo viên và cán b qu n lý giáo

thành ph Kon Tum .............................................................. 51
................................................................................ 56
I PHÁP PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON

THÀNH PH

KON TUM ............................................................................ 58
NG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON

THÀNH

PH KON TUM ............................................................................................. 58
ng phát tri n GDMN ........................................................ 58
3.1.2. M c tiêu phát tri n giáo d c m m non thành ph Kon Tum .......... 60
3.2. CÁC GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N GIÁO D C M M
THÀNH PH KON TUM .............................................................................. 60
3.2.1. Nhóm gi i pháp Phát tri n v quy mô giáo d c m m non.............. 60
3.2.2. Nhóm gi i pháp phát tri n d ch v giáo d c m m non ................... 64
3.2.3. Nhóm gi i pháp phát tri
K T LU

.................................. 71

................................................................................ 78

K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................................... 79
TÀI LI U THAM KH O
QUY

TÀI LU

n sao)


DANH M C CÁC CH
BQ

: Bình quân

CBQL

:

VI T T T

DTTS
GDMN

: Giáo d c m m non

GD-ÐT
GV
TP
UBND

: Giáo viên


DANH M C CÁC B NG
S hi u

Tên b ng

b ng

Trang

2.1.

ng kinh t c a thành ph

30

2.2.

u theo khu v c kinh t c a thành ph Kon Tum

31

2.3.

Dân s và thu nh

i c a thành ph

32

2.4.

S

thành ph Kon Tum

37

2.5.

S

2.6.
2.7.
2.8.

ng m m non
ng l p m m non

Quy mô s l p c

ng m m non

38

thành ph

Kon Tum
S

ng h c sinh và quy mô l p h c c

m m non

ng

thành ph Kon Tum

Di

ng m m non

thành

ph Kon Tum
T l

2.9.

thành ph Kon Tum

39
39
41

t chu n v m t s tiêu chu

v t ch t c

ng m m non

thành ph Kon

42

Tum
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

S

ng các d ch v cho tr

tr c

ng m m non

Quy mô l p h c c

c m u giáo và nhà
thành ph Kon Tum
ng m m non

thành ph

Kon Tum
T l tr

c cung c p các d ch v nuôi cho tr

2016
K t qu
và 5 tu

phát tri n c a tr m m non 3, 4

45
45
47
50


S hi u

Tên b ng

b ng
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

S

ng giáo viên m m non

S

ng giáo viên m

Trang

thành ph Kon Tum
u theo dân t c

thành ph Kon Tum
Ch

ng giáo viên m m non

thành ph Kon Tum

o
T l

t chu n c a giáo viên m m non thành ph

51
52
53
54


DANH M C CÁC HÌNH
S hi u

Tên hình

hình
2.1.

T l tr em tham gia các d ch v d y h c b sung trong
ng m

Trang
49


1

M
1. Lý do ch

U

tài

Nhân lo

c sang th p niên th hai c a thiên niên k th

là th i kì mà các cu c cách m ng khoa h c và công ngh ti p t c phát tri n
v i nh

c ti n nh y v

nh ng thành t

chuy n bi n

c a k nguyên công nghi p sang k nguyên thông tin và kinh t trí th
di n ra trên ph m vi toàn th gi
v kinh t trí th

t Nam. S phát tri n nhanh

ng m nh m t i t t c

nhanh chóng và sâu s

i

i s ng v t ch t và tinh th n c a xã h i.

Giáo d c m m non (GDMN) là c p h
qu

c, làm bi

u tiên trong h th ng giáo d c

t n n móng cho s phát tri n v th ch t, trí tu , tình c m th m

m c a tr em. Tr

c ti p c n v i GDMN càng s

trình h c t p và phát tri n c

y quá

n ti p theo. Chính nh ng k

mà tr ti

là n n t ng cho vi c h c t p

sau này. Nh ng công trình nghiên c u khoa h c v sinh lý, tâm lý h c xã h i
u kh

nh s phát tri n c a tr t 0 - 6 tu

ch t quy

t o nên th l
Các nghiên c

vi

n phát tri n có tính
c phát tri n trí tu trong

ng

M và Liên minh Châu Âu cho r ng

c m u giáo v a có hi u qu cao nh t (t l thu h i cao

nh t so v i các c p h c khác), v a gi i quy t t
Vì v y, hi n nay

ph n l

công b ng xã h i.
n giáo d c b t bu c
c khi vào ti u h c.

Thành ph Kon Tum là trung tâm hành chính kinh t
ph

u xây d ng và phát tri n v i h th

giáo d c y t

h t ng phát tri

c chú tr ng phát tri n. Tuy v y, h th ng giáo d c c a

Thành ph v n còn nh ng kho ng tr ng c n ph i l

y. Ph n l

ng


2

công l

c nhu c u. C

ng ngoài công l p

còn nh v quy mô, có di n tích ch t h p, quá t i, ch

ng giáo d c không

ng

u gi

ng, s

ng tr

ct

ng m m non

v n còn nh t là con em nhà nghèo, h c phí khá cao, giáo viên có ch t
khác nhau gi
M m non

t nghiên c u v

thành ph Kon Tum, T nh Kon Tum

phát tri n giáo d c c

tài chuyên sâu c a chuyên ngành tuy nh

nh. Kính mong nh

viên có th hoàn thành lu
2. M c tiêu c

tài này.
cs

Kon Tum và các

Thành ph Kon Tum, dù c g ng nhi
khuy t nh

Phát tri n giáo d c

góp ph n vào chính sách
a ch n

i h c Kinh t

ng

c a
c a

n còn t n t i nh ng khi m
c s góp ý c

h c

a mình.
tài

-

c lý lu n v phát tri n giáo d

cho nghiên

-

c th c tr ng phát tri n giáo d c M m non thành ph

c u;
Kon Tum, T nh Kon Tum;
- Ki n ngh

c các gi

phát tri n giáo d c M m non thành

ph Kon Tum, T nh Kon Tum;
3. Câu h i nghiên c u
tài ph i tr l i câu h
- Th c tr ng phát tri n giáo d c M m non
Kon Tum

thành ph Kon Tum, T nh

nào?

- Làm th

y s phát tri n giáo d c m n non thành ph

Kon Tum, T nh Kon Tum trong th i gian t i.
4. Ph m vi và

ng nghiên c u

ng c a nghiên c u: nh ng v

lý lu n và th c ti n v Phát


3

tri n giáo d c m m non
Ph m vi:
+ N i dung: Phát tri n giáo d c m n non;
a bàn thành ph Kon Tum, T nh Kon Tum
+ Th i gian: Kho ng th i gian nghiên c u 2011-2016, th i gian có hi u
l c c a các gi i pháp t 2018 -2025.
5.

u
tài s d ng nhi

u khác nhau trong nghiên

c u do tính ph c t p c

tài.
p s li u:

+ S li u tình hình kinh t xã h i, s li u v giáo d c m m non c a
thành ph Kon Tum;
+ S li

u tra xã h i h c

Phân tích th ng kê g m nhi
nghiên c u này nhóm s s d

th ng kê,

th th

ãy s bi

ng theo

th
cs d
tích, l a ch n nh ng giá tr
s li u thu th
Xã h

phân

t, g n v i th c ti

phân tích

ng c a các y u t t nhiên, kinh t

n phát tri n giáo d c m m non thành ph

Toán h
pháp thích h

các ngu n
ng th

c s d ng trong vi c phân tích, d báo và l a ch n các gi i
ng phát tri
n d ch trong suy lu n th ng kê: T c là nghiên c u ti n

hành xem xét tình hình phát tri n c a d ch v khám ch a b nh công l p trên
a bàn thành ph Kon Tum nh

n c th


4

nghiên c u s phân tích nh ng thành công và h n ch cùng v i các nguyên
nhân c a quá trình này trong t

u ki n c th c a thành ph Kon Tum,
c.

có so sánh v

th và b ng th
Nghiên c u này s d ng h th ng các lo

t ng h p:

th toán h c và nh ng b ng

th ng kê s li u theo chi u d c và chi u ngang mô t hi n tr ng S phát tri n
c a d ch v khám ch a b nh công l
nh

a bàn thành ph Kon Tum trong

u ki n th i gian c th .
bình quân, s

pháp dãy s th

i, p

phân tích S phát tri n c a d ch v khám ch a

b nh công l

a bàn thành ph Kon Tum.
ng h p và khái quát hoá

khái quát k t qu c

cs d

t ng h p và

tích th ng kê.

+ Công c x lý s li u
Vi c x lý và tính toán các s li u, các ch tiêu nghiên c
hành trên máy tính theo các ph n m m Excel.
6.

c tài li u nghiên c u chính và t ng quan nghiên c u

6.1.

phát

c ti n


5

này là c
Ph m Minh H c và nhóm tác gi (2002), Giáo d c th gi
th k 21, NXB Chính Tr Qu c gia 2002
Nghiên c u này trình bày nghiên c u v giáo d c Vi
ng th k th

c

ra nh ng thành công c a n n giáo d c Vi t Nam

ra nh ng khi m khuy t không nh

c bi t là s phát tri n

không cân x ng và thiên l ch trong c u trúc. S y u kém và thi u th n d ch
v giáo d c m

t ra nhi u thách th c l n cho s phát tri n b n

v ng c a giáo d c Vi t Nam và s phát tri n kinh t

c nhà trong b i c nh

kinh t tri th c.
6.2.
Giáo d c nói chung có vai trò r t quan tr ng trong phát tri n ngu n
nhân l c, t

nv

i c a m i qu

y phát tri n kinh t . Phát tri n giáo d c vì th
c các chính ph

c trú tr ng b i h

t

c. Nhi u nghiên c u khác nhau trên nhi u khía c nh

khác nhau v giáo d c nói chung và m
ch ra nh ng v

thúc

c ti

n trong phát tri n giáo d c, các bài h c kinh nghi m

phát tri n giáo d c.
Vi

cu

ng t i th k
d c c a th gi i trong th k

c

ng chung phát tri n giáo
ng t p trung phát tri n toàn di n

giáo d c t giáo d c ph thông t i chuyên nghi

y m nh xã h


6

thu hút nhi

n l c phát tri n giáo d c.

Tác gi Ph m Minh H c và nhóm tác gi

ng k t kinh nghi m

c i cách giáo d c c a th gi i, kinh nghi m xã h i hóa giáo d c, qu n lý giáo
d

t p trung vào nh ng v
phát tri n m r

giáo d

n có giá tr

ng nghiên c u cho phát tri n giáo d c m n non l p

nh t là kinh nghi m v xã h i hóa giáo d c hay qu n lý giáo d
trên th gi

n th

m quan tr ng c a giáo d

kinh t nh t là sau hàng lo t các lý thuy
n

n và c i cách giáo d c

a Vi n nghiên c u phát tri n giáo d

u này. Nghiên c
d

i v i phát tri n

ng kinh t theo mô hình

c v n d ng. Trong nghiên c

c a Trung Qu c cho th k

c

n v i c i cách kinh t

ra nh ng c i cách giáo

c th

ng thành qu c a phát tri n.
ra nh ng bi n

pháp mang tính c

c áp d

y m nh xã h i hóa

giáo d c m

h tr

cho các

ng ngoài công l p. S h tr c a chính ph
nh

khác bi

iv i

n kho ng cách gi a các vùng trong
c.
Nguy

phát tri

t công b nghiên c

tình hình

ng ngoài công l p c a Liên Bang Nga, Trung Qu c và Vi t

Nam: Th tìm gi
d c và Th

t phá v

ng k t tình nhình phát tri n giáo d c m n non
c m m non. Nh ng v

c a khu v

p chí Giáo

qu n lý c

r tl

c s phát tri n
c thi u nh

phát huy vai trò c a khu v c này. Các nhà qu n lý còn r
ng qu
hi n th i. Tác gi

n bi
n ngh ph

cm t
c nh

nh

y nhanh quan trình c i cách hành chính,


7

hoàn thi n th ch giáo d

tháo g

phát tri n c a khu

v c này.
ng Th Thanh Huy n trong cu n sách Giáo d c ph thông

Tác gi
v i phát tri n ch

ng NNL, Nh ng bài h c th c ti n t Nh t B
m quan trong c a giáo d c v i nâng cao ch

nhân l c. Vi c nâng cao ch
h cm

ng này ph i trú tr ng phát tri n t t c các c p

ng b

tB

B Giáo d

nh Phát tri n giáo d c m m

non trong nh

is t

im in

GDMN; nâng cao ch

; hoàn thi n quy ho ch m ng

ng l

v t ch t, tài chính cho GDMN, chính

sách cho tr nh

qu n lý và giáo

viên, ti n t

a ch , vùng mi n. Xây d ng m t s

qu c gia tiêu bi

p hu n, th
nh nh ng l i ích to l n mà xã h i

Bùi Quang Bình (2010)
c khi phát tri n các b c giáo d

nh ng v

i trung h c. Tác gi

trong phát tri n giáo d c

Vi

u công b ng khi phân b

không h p lý và thi u hi

ng t p

ng b ng và thành th .

nông thôn và vùng sâu vùng xa v a thi u

giáo viên nh t là giáo viên gi i, cu c s ng và s
nghiên c

r t th p. Trong

nh c n thi t ph i có s can thi p c a chính ph m nh

m ch

bàn tay vô hình c a th

cv

ra

át tri

u công b ng và hi

trung

ng chu n

cán b qu n lý, giáo viên tham quan,

chia s kinh nghi
nh

ng ngu n

ng thì m i gi i quy t

này.

Lê Th
d c m n non l

u v Phát tri n d ch v giáo
a bàn thành ph

ng. Nghiên c


8

c th c tr ng phát tri n các d ch v giáo d c m m non

thành ph này.

ra nh ng thành công và h n ch c a d ch v này
nh

th ng giáo d c m
ng chu n hóa, hi

c quy ho ch theo

i hóa, g n v

ng giáo d c

m m non không ng

qu n lí các

giáo d c m
tác phát tri
v

ng v s

ng và ch

ng lo i hình giáo d c m

l

c chú tr ng. Hay nh ng
quy mô nên ch

còn th p, ch

ng. Công

Và tác gi

ng d ch v
n ngh

c

ng phát tri n d ch v này. Tuy nghiên c u ch t p trung vào phát
tri n d ch v

ch t i s phát tri

h

t ng, h th ng qu n lý, phát tri n ngu n nhân l

n là tài li u

h u ích cho nghiên c u.
Hoàng Lê Thu Th

u v Phát tri n giáo d c m m

a bàn thành ph

nh.

tài t p trung phân

tích th c tr ng phát tri n giáo d c m m non trên các n

n

v quy mô s

ng và m

i m m non, Phát tri n v quy mô ph c p

giáo d c m m non, Phát tri

ng d ch

v giáo d c. Nghiên c

n các m t này và ch

ra nh ng h n ch c a s phát tri
ch t ch t còn h n ch , m
nghiên c u t p trung vào gi i quy t các v
d

o,
ng kh

này. Tuy nhiên nhiên vi c s

n th ng v i s li u th c
cv

mà c n có s li

n ngh c a
t

p thì nghiên c u có k t qu t t

7. K t c u lu
lý lu n v phát tri n giáo d c m m non


9

c tr ng phát tri n giáo d c m m non

thành ph Kon Tum

T nh Kon Tum
i pháp nh m phát tri n giáo d c m m non
Tum T nh Kon Tum

thành ph Kon


10

M TS

V

LÝ LU N V PHÁT TRI N
GIÁO D C M M NON

1.1. NH NG V

CHUNG V

PHÁT TRI N GIÁO D C M M

NON
1.1.1. Khái ni m v giáo d c m m non (GDMN)

(
G

(dân
).
giáo d
.

i.


11

m và vai trò c a phát tri n giáo d c m m non
a
G

gi

chuyên môn

G
G


12

b. Vai trò

.

thông.

1.1.3. Khái ni m v phát tri n giáo d c m m non


13

non là

nuôi

:

;
.

1.2. N I DUNG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON
1.2.1. Phát tri n v quy mô c a giáo d c m m non
Phát tri n v quy mô c a giáo d c m m non là quá trình t o ra m r ng,
nâng c p h th

ng l

v t ch

ch g n v i yêu c u cung c p d ch v
Ch
ng l p
b ph c v
tr

em g n li n v

v t ch t

v t ch t c a giáo d c bao g m nhà c a ki n trúc, trang thi t
, d y d tr và b
v t ch t giáo d c g n li n v

c

tính toán phân b trong quy ho ch. Tuy nhiên, công tác quy ho ch c a nhi u
c ta còn nhi u h n ch

ng h c nhi u

m di n tích phù h p và phân b b t h p lý không b
phù h p v

m

ng giáo d c.
ng tùy theo c p h

u ki n c th mà có tiêu chu

s v t ch t cho m i c p h c. Ch ng h n di n tích l p h
bình quân trên m i h c sinh, ánh sáng, nhi

i trí

, bàn gh , b

v t ch t cho giáo d c m m non ph thu c vào ngu
c và các cá nhân, các t ch

c.
n nên ngu

nhà
c ta ngu

u
c


14

c coi tr ng thu hút. Ngu
nh

giáo d c có ch

khu v

o ra

ng khá cao b sung ngu n cung d ch v giáo

d c cho xã h

nh t là d ch v giáo d c m m non, ngoài ra

còn có s h tr c a các t ch c phi chính ph .
Công ngh qu

i vi c s d ng hi u qu trang thi t b

s v t ch t. Phát tri
phân b m

v t ch t giáo d c ph i g n li

i và phát tri

ngh qu

ng b v i vi c
c bi t là công

v t ch t, công c , trang thi t b d y h c có tính ch t h

tr

c hi n các công vi c, m t khi ch

ng yêu c u cao

i vi c ng d ng d ng c và công ngh gi ng d y ngày càng
nhi u. Trong tiêu chí xây d

ng chu n b

nh h t s c c th

u ki n h t ng t di n tích l p h
công tác t ch c qu n lý quy

n

nh ch

B giáo d

ng.
nh ch t ch các y u t này nh

b o và nâng cao ch

ng giáo d c. Quy

nh s
công nh

t chu n qu

chu n b

b o cho vi c t ch c các ho

ng giáo d c m m non.

Các tiêu chí ph n ánh
-S

ng l p nhà tr m u giáo

-T l l

ng

-S

ng h c sinh m m non

-S

ng h c sinh / l p

- Di n tí

c sinh

- Trang thi t b theo tiêu chu n c
- H th ng cung c
- H th ng nhà v

c sinh ho
t tiêu chu n.

ng.
t chu n.

m

ng m m non
u ki n h t

m


15

1.2.2. Phát tri n d ch v giáo d c m m non

Tính

-

h

Tính


16

-

giáo

tr


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×