Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

BÀI 3
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
MỤC TIÊU:
− Biết dấu hiệu chia hết cho 9 và không chia hết cho 9.
− Aùp dụng dấu hiệu chia hết cho 9 và không chia hết cho 9.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
− Bảng phụ, bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KTBC:Luyện tập
2. Bài mới: Dấu hiệu chia hết cho 9.
a) Giới thiệu bài: Dấu hiệu chia hết cho 9
b) Hướng dẫn bài mới:
HĐ1: HDHS tìm hiểu dấu hiệu chia hết
cho 9
Mục tiêu: Giúp HS biết được dấu hiệu
chia hết cho 9 và không chia hết cho 9
Cách tiến hành:
− GV tổ chức cho HS tìm các số chia hết
− HS nối tiếp nhau phát

cho 9 và không chia hết cho 9.
biểu ý kiến.
− HS đọc và tìm điểm giống nhau của các
số chia hết cho 9 đã tìm được .
− Vài HS phát biểu
− KL: Các số chia hết cho 9 thì có tổng
các chữ số cũng chia hết cho 9, dựa vào
đó chúng ta có dấu hiệu chia hết cho 9.
− HS tính.
− HS tính tổng các chữ số của các số của
các số không chia hết cho 9.
− Tổng các chữ số của số này có chia hết − Không chia hết cho 9
cho 9 không?
I.


− Muốn kiểm tra một số có chia hết hay

không chia hết cho 9 ta làm ntn?
HĐ2: Hướng dẫn luyện tập:
Mục tiêu: Aùp dụng dấu hiệu chia hết cho
9 và không chia hết cho 9 để giải các bài
toán có liên quan.
Cách tiến hành:
Bài 1: HS tự làm sau đó báo cáo trước lớp.
− Nêu các số chia hết cho 9 và giải thích
vì sao?
Bài 2: HS tự làm sau đó báo cáo trước lớp.
Bài 3: HS đọc đề.
− Các số phải viết cần thoả mãn những
điều kiện nào?
− HS làm bài vào vở.
− GV theo dõi và nhận xét.
Bài 4: Nêu yêu cầu?
− HS làm bài vào vở.
− GV nhận xét và ghio điểm
3. Củng cố- Dặn dò:
− HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 9
− Nhận xét tiết học
− Chuẩn bị bài sau

− HS trả lời.

− HS làm

− HS làm
− Là số có ba chữ số .
− Là số chia hết cho 9.
− HS làm bài, sau đó nối

tiếp nhau đọc số của
mình trước lớp.
− 3 HS lên bảng làm, cả

lớp làm vào vở BT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×