Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

BÀI 3
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Biết dấu hiệu chia hết cho 9 và không chia hết cho 9
- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để giải Bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 2 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1:dấu hiệu chia hết cho 9.
Mục tiêu :
Biết dấu hiệu chia hết cho 9.
Tiến hành :
a. Đặt vấn đề.

b. HS tự phát hiện dấu hiệu chia hết cho
9.
GV cho HS tìm ví dụ về các số chia hết
cho 9, các số không chia hết cho 9, viết
thành hai cột. Cột bên trái ghi các số chia
hết cho 9, cột bên phải các số không chia
hết cho 9.
c. Thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia
hết cho 9.
GV yêu cầu HS chú ý đến việc xét tổng
các chữ số của các số ở hai cột.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

- Trao đổi.
- Tiøm ví dụ

- Phát hiện dấu hiệu.

- Nhận xét


GV hướng dẫn kiểm tra lại bằng cách yêu
cầu HS xét bảng chia 9 có các số: 9; 18; 27;
36; 45; 54; 63; 72; 81; 90 đều chia hết cho
9.
GV kết luận lại.
HS tính nhâm các tổng và rút ra Nhận
xét .
Kết luận:
Muốn biết một số có chia hết cho 9 hay
không ta căn cứ vào tổng các chữ số của số
đó. Nếu tổng đó chia hết cho 9 thì số đó
chia hết cho 9.
Hoạt động 2:Thực hành.
Mục tiêu :
Aùp dụng giải Bài tập .
Tiến hành :
Bài tập 1:
GV gọi một HS đọc đề bài.
Yêu cầu HS nêu cách làm.
GV làm mẫu một bài.
GV cho HS làm bài vào vở
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng
Bài tập 2:
HS nêu yêu cầu bài toán.
Hướng dẫn HS làm bài.
Cho HS kiểm tra chéo.
Nhận xét .
Bài tập 3:
Yêu cầu HS tự làm vào vở.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
Bài tập 4:

- Nghe
- Nhắc lại
- Nghe

-

Đọc
Làm bài
Nghe
Trình bày
Nhận xét

-

Nêu
Làm bài
Kiểm tra
Nhận xét

- làm bài
- Nhận xét
- Nghe
- Làm bài


Hướng dẫn HS làm một vài số đầu.
GV cho HS làm bài vào vở .

4.Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×