Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

BÀI 3
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
I, Mục tiêu : - Biết dấu hiệu chia hết cho 9.
- Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 trong một
số tình huống đơn giản.
II, Đồ dùng dạy - học :
III, Các hoạt động dạy - học :
T
Hoạt động của thầy
Hoạt động của
L
trò
5’ 1, Bài cũ : Viết vào chỗ chấm các số - HS làm bảng con.
thích hợp vừa chia hết cho 2 vừa chia
hết cho 5.
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
0, 10, ...., ....., ......, 50,
80, 90, 100.
60, ....., ...., ...., 100.
- 2 HS lần lượt nêu.
12 - Gọi HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2,


5.
- HS nghe.
- Nhận xét.
2, Bài mới : A, GT bài : (trực tiếp)
B, HD HS phát hiện ra dấu hiệu
chia hết cho 9 :
- HS lần lượt nêu - lớp nhận
HS thảo luận nhóm đôi thời gian 3 xét.
phút thực hiện các yêu cầu :
1. Tìm vài số chia hết cho 9, - HS nêu nhận xét.
không chia hết cho 9.
2. Nhận xét các số chia hết cho 9 - HS nêu – cho ví dụ.
để tìm ra dấu hiệu chia hết cho 9, - HS nêu – cho ví dụ.
20 không chia hết cho 9.
- HS nêu cá nhân.

Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho 9. Cho
ví dụ.
Hãy nêu dấu hiệu không chia hết cho - 1 HS đọc to - lớp đọc thầm.


2’

9. Cho ví dụ.
* GV : Cho HS nêu căn cứ để nhận
biết các số chia hết cho 2, 5 và cho 9.
C, Thực hành :
- Bài 1 : Cho HS đọc yêu cầu.
+ Cho HS nêu lại dấu hiệu chia hết
cho 9.
+ Cho HS làm vở - 1 HS làm bảng.
+ GV chấm bài một số em.
- Bài 2 : Cho HS đọc yêu cầu.
+ Cho HS nêu các số như thế nào
không chia hết cho 9.
+ Cho HS (N2) thảo luận – nêu
miệng KQ.
+ Nhận xét.

- HSTB,Y : nêu
- HS làm vở - 1 HS làm bảng.
+ Các số chia hết cho 9 là :
99, 108, 5643,
- 1 HS đọc to - lớp đọc thầm.
- HSTB nêu.

-(N2) thảo luận – nêu miệng
KQ.
+ Các số không chia hết cho
9 là : 96, 7856, 5554, 1097.
* HSK,G : Làm bài tập 3,4 SGK / - HS làm bảng con.
C
97.
3, Củng cố - dặn dò :
* KT : Để số 32 chia hết cho 9 thì
chữ số thích hợp cần viết vào ô trống
là :
A, 2 ; B, 3 ; C, 4 ; D, 5
* Về học thuộc dấu hiệu chia hết
cho 9 và làm bài tập VBT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×