Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5

GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ LŨY


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Kiểm tra bài cũ:

Dấu hiệu chia hết cho 2

Số chia hết cho 2 có chữ số tận
cùng bằng mấy? Cho ví dụ
Số chia hết cho 2 được gọi là gì ? Cho ví dụ
Số không chia hết cho 2 được gọi là gì ? Cho ví dụ


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Kiểm tra bài cũ:


Dấu hiệu chia hết cho 2

- Viết 3 số có 3 chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2.


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Ví dụ :

Dấu hiệu chia hết cho 5

Cho các số : 20 ; 30 ; 40 ; 15 ; 25 ; 35.
Thực hiện phép chia các số trên cho 5.

20 : 5 = 4

15 : 5 = 3

30 : 5 = 6

25 : 5 = 5
35 : 5 = 7

40 : 5 = 8


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Dấu hiệu chia hết cho 5
- Nhận xét chữ số tận cùng của Số bị chia trong các
phép chia trên
+Số bị chia đều tận cùng là 0 hoặc 5.
- Số như thế nào thì chia hết cho 5?
- Các số có chữ số tận cùng

là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Dấu hiệu chia hết cho 5

CÂU 2 :
Thực hiện phép chia các số 41; 32 ; 53 ; 44 ; 46 ;
37 ; 28 ; 19 cho 5
41 : 5 = 8 (dư 1)

46 : 5 = 9 (dư 1)

32 : 5 = 6 (dư 2)

37 : 5 = 7(dư 2)

53 : 5 = 10 (dư 3)

28 : 5 = 5 (dư 3)

44 : 5 = 8 (dư 4)

19 : 5 = 3(dư 4)


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Dấu hiệu chia hết cho 5

- Em có nhận xét gì về kết quả của phép chia trên .
- Số bị chia của các phép tính đó có chữ số tận cùng là
mấy?
- Số như thế nào thì không chia hết cho 5 ?
- Số có chữ số tận cùng không phải là 0 hoặc 5 thì
không chia hết cho 5


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Dấu hiệu chia hết cho 5
Các số không tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết
cho 5.
Dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu
hiệu chia hết cho 5 có điểm gì
chung ?

Đều có chữ số tận
cùng là 0


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Dấu hiệu chia hết cho 5
Trong các số 234 ; 18; 25 ; 30 ; 16 ; 100 số nào vừa
chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.
Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là : 30 và 100


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Dấu hiệu chia hết cho 5

LUYỆN TẬP
Bài 1 : Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 4 674 ; 3 000 ;
945 ; 5 553.
Số chia hết cho 5

Số không chia hết cho 5

35

8

660

57

3 000

4 674

945

5 553


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Dấu hiệu chia hết cho 5

Bài 4:
Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000:
a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2?
b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?
Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 : 660 ; 3 000
Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 : 35 ; 945Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Dấu hiệu chia hết cho 5
Với ba chữ số 0 ; 5; 7 hãy viết các số có ba
chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và chia
hết cho 5.

750
570
705


Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Toán :

Dấu hiệu chia hết cho 5
Củng cố:
-Một số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là mấy ?
-Một số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là mấy ?
-Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 có chữ
số tận cùng là mấy ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×