Tải bản đầy đủ

CV 750 HD to chuc vong thi giai toan cap truong, huyen, tinh qua internet cho HS pho thong

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 750 /GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lệ Thủy, ngày 19 tháng 12 năm 2012

V/v hướng dẫn tổ chức vòng thi giải toán cấp

trường, huyện, tỉnh qua Internet dành cho học
sinh phổ thông năm học 2012-2013.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 8328/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2012 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức vòng thi giải toán cấp trường, huyện, tỉnh
qua Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2012-2013. Phòng GD&ĐT lưu ý
một số điểm sau để các đơn vị triển khai thực hiện.
1.Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỉ nội dung hướng dẫn các Công văn sau để

tổ chức thực hiện:
- Quyết định số 4080/QĐ-GDĐT ngày 02/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông.
- Công văn số 8328/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức vòng thi giải toán cấp trường, huyện, tỉnh qua
Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2012-2013;
2. Khẩn trương thành lập Ban tổ chức và tổ chức, tham gia tốt các kì thi theo
lịch sau:
- Từ 8 giờ ngày 16/01/2013 đến 17 giờ ngày 21/01/2013: Thi cấp trường khu
vực miền Trung vòng 11.(Các đơn vị tổ chức thi cấp trường theo lịch).
- Từ 8 giờ ngày 13/3/2013 đến 17 giờ ngày 20/3/2013: Thi cấp quận/huyện/thị
xã/thành phố trực thuộc tỉnh bảng B vòng 18 (Phòng GD&ĐT sẽ có Công văn hướng
dẫn riêng).
- Từ 7giờ đến 17 giờ ngày 04/4/2013: Tham gia thi cấp tỉnh (theo kế hoạch của
Sở GD&ĐT)
Nhận được Công văn này, Phòng GD-ĐT Lệ Thủy yêu cầu hiệu trưởng các
trường TH, THCS, TH&THCS thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Lưu VT,TH, THCS;
-Đăng Website.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Hoàng Đình KhuyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×