Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 2: Biểu thức có chứa một chữ

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO

Biểu thức có chứa một chữ


Kiểm tra bài cũ

Tính giá trị của biểu thức:
9000 + 1000 : 2

(70 630 – 60 630) x 3


Toán
Biểu thức có chứa một chữ
Ví dụ : Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm …
quyển vở. Lan có tất cả …. quyển vở.


Thªm


Cã tÊt c¶

3
1
3+1
3
2
3+2
Nếu a3= 1 thì 3 + a3 = 3 + 1 = 43+3
Nếu …
a = 2 thì 3 + …
a =3 + 2 = 5…
Nếu a3= 3 thì 3 + aa = 3 + 3 = 63+a
Mỗi3+a
lần thay
chữthức
a bằng
số tamột
tínhchữ
được một
là biểu
có chứa
giá trị của biểu thức 3 + a


1 Tính giá trị của biểu thức
a) 6 – b

với b = 4; Mẫu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

b)115 – c với c = 7;
c) a + 80 với a =15.


2. Viết vào ô trống (theo mẫu):
a)

x

8

30

100

960

1350

125 + x 125+ 8=133

b)

y
y - 20

200


3 a) Tính giá trị của biểu thức 250 + m với:
m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.
b) Tính giá trị của biểu thức 873 – n với:
n = 10; n = 0; n = 70; n = 300.
Với m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250
Với n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873
a + 0 = ?a
a - 0 = ?a

a 0 = 0
a 1 = a

0 : a =0
a :1 = aĐúng hay sai:
Đâu là biểu thức có chứa một chữ
Đúng giơ thẻ màu đỏ, sai giơ thẻ màu xanh
b–6
Đ

15 + 6 - 7
S

10 + a 4
Đ

9+n-m
S

Với a = 2 thì 10 + a  4 = 10 + 2 4 = 10 + 8 = 18


Trò chơi 2: Ai nhanh ai đúng.
Biết giá trị của biểu thức 8c là 24, tìm c
8 c = 24
c = 24 : 8
c=3
Biết giá trị của biểu thức 8c là 32, tìm c
8 c = 32
c = 32 : 8
c=4
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×