Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 2: Biểu thức có chứa một chữ

Môn

Toán


Ví dụ: Nhà bạn Lan nuôi 4 con thỏ, mẹ đi chợ mua thêm … con thỏ. Nhà
Lan có tất cả … con thỏ.Thªm

Cã tÊt c¶
4+2
4+3
4+5

a

4+a


4 + a là biểu thức có chứa một chữ
Nếu a = 2 thì 4 + a =
Nếu a = 3 thì 4 + a =
Nếu a = 5 thì 4 + a =

4+2 =6
4+3 =7
4+5 =9

6 là một giá trị số của biểu thức 4 + a
7 là một giá trị số của biểu thức 4 + a
9 là một giá trị số của biểu thức 4 + a

Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị số của biểu thức 4 + a.


Bài tập 1: Tính giá trị của biểu thức
6-b

115 - c

Với b = 4
Nếu b = 4 thì 6 - b = 6 - 4 = 2
Với c = 7
Nếu c = 7 thì 115 - 7 = 115 - 7 = 108

a + 80

Với a = 15
Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95


Bài tập 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

x

8

30

100

125 +
x

125 + 8 =
133

125 + 30 =
155

125 + 100 =
225


Bài tập 3: Tính giá trị của biểu thức 250 + m.

Với: m = 10 ; m= 0 ; m = 80 ; m = 30.
Bài giải
Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260
Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250
Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330
Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×