Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 4: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)

TaiLieu.VN


Bài cũ

Đặt tính rồi tính :

1

TaiLieu.VN

a) 367 + 125

b) 168+ 503

a)

b) + 168
503
671


+ 367
125
492


2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Buổi sáng bán : 315 lít xăng
Buổi chiều bán : 458 lít xăng
Cả hai buổi bán : … lít xăng ?

Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốlít
lítxăng
xăngcả
cảhai
haibuổi
buổibán
bánđược
đượclà
là::
315
315++458
458==773
773(lít)
(lít)
Đáp
Đápsố
số::773
773lít
lítxăng
xăng

TaiLieu.VN


Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )
a) 432 – 215 = ?
* 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1 .
- 432
215
*1 thêm 1 bằng 2; 3 trừ 2 bằng 1, viết 1.
217
* 4 trừ 2 bằng 2, viết 2.
432 – 215 = 217
b) 627 – 143 = ?
* 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.
627
143
* 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8 , viết 8 nhớ 1.
48 4
* 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4.
627 – 143 = 484
TaiLieu.VN

www.themegallery.


Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )

1

Tính :

- 541
127
414
2

- 564
215
349

- 746
251
495

- 555
160
395

Tính :
- 627
443
184

TaiLieu.VN

- 422
114
308

www.themegallery.


Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )

3

Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem,
trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu
tầm được bao nhiêu con tem?

Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốcon
contem
tembạn
bạnHoa
Hoasưu
sưutầm
tầmđược
đượclà
là::
335
335––128
128==207
207(con
(contem)
tem)
Đáp
Đápsố
số::207
207con
contem
tem
TaiLieu.VN

www.themegallery.


Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )

4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Đoạn dây dài : 243cm
Cắt đi
: 27cm
Còn lại
: …cm ?

Bài
Bàigiải
giải
Đoạn
Đoạndây
dâycòn
cònlại
lạidài
dàilà
là::
243
243––27
27==216
216(cm)
(cm)
Đáp
Đápsố
số::216
216cm
cm
TaiLieu.VN

www.themegallery.


Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )

(Xem sách trang 7)
Bài sau : Luyện

TaiLieu.VN

tập

www.themegallery.


TaiLieu.VN

www.themegallery.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×