Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 7: Tháng Năm

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÁNG - NĂM

1


1

2

3

4

5

6

8 3


4
8
9
1
1
2

1
57
9
1

2
6
1
0

7
1
1
1


Một năm có 12 tháng là:
Tháng Một

Tháng Hai

Tháng Ba

Tháng Tư

Tháng Năm

Tháng Sáu

Tháng Bảy

Tháng Tám

Tháng Chín

Tháng Mười

Tháng Mười Tháng Mười
một
hai


SỐ NGÀY TRONG TỪNG THÁNG:

THÁNG
THÁNG 11 THÁNG 2 THÁNG
THÁNG 33 THÁNG 4 THÁNG
THÁNG 55 THÁNG 6

31 ngày

28 ngày
hoặc

31 ngày

30 ngày 31 ngày 30 ngày

29 ngày
THÁNG
THÁNG 77 THÁNG
THÁNG 88 THÁNG 9 THÁNG
THÁNG THÁNG THÁNG
THÁNG
10
12
10
11
12

31 ngày 31 ngày 30 ngày

31 ngày 30 ngày 31 ngày


Bài 2:
Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005
Thứ hai

1

8

15

22

29

Thứ ba

2

9

16

23

30

Thứ tư

3

10

17

24

31

Thứ năm

4

11

18

25

Thứ sáu

5

12

19
19

26

Thứ bẩy

6

13

20

27

Chủ nhật

7

14

21

28

Xem tờ lịch
trên rồi trả lời các câu hỏi sau:
Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy?
thứ mấy?
sáu.
Ngày 19 tháng 8 năm 2005 là
Ngày cuối cùng của tháng 8 là
thứ mấy?
tư.
4 ngày chủ nhật?
Tháng 8 có mấy
ngày nào?
28.
Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là


6


200
9

TaiLieu.VN

Tháng 1
Thø hai

5

12

19 26

Thø ba

6

13

20 27

Thø t

7

14

21 28

Thø n¨m

1

8

15

22 29

Thø s¸u

2

9

16

23 30

Thø bÈy

3 10 17

24 31

Chñ nhËt

4 11 18

25

Phần thưởng của bạn là một
bút máy.

7


200
9

Tháng 2
Thø hai

2

9

16

23

Thø ba

3

10

17

24

Thø t

4

11

18

25

Thø n¨m

5

12

19

26

Thø s¸u

6

13

20

27

Thø bÈy

7

14

21

28

8

15

22

Chñ nhËt

TaiLieu.VN

1

Phần thưởng của bạn là một
chiếc êke.
8


200
8

TaiLieu.VN

Tháng 2
Thứ hai

4

11

18

25

Thứ ba

5

12

19 26

Thứ tư

6

13

20

27

Thứ năm

7

14

21

28

Thứ sáu

1

8

15

22 29
29

Thứ bẩy

2

9

16

23

Chủ nhật

3

10 17

24

9


200
9

Tháng 3
Thø hai

2

9

16 23 30

Thø ba

3

10

17 24 31

Thø t

4

11

18 25

Thø n¨m

5

12

19 26

Thø s¸u

6

13

20 27

Thø bÈy

7

14

21 28

8

15

22 29

Chñ nhËt

TaiLieu.VN

1

Phần thưởng của bạn là một
tập giấy màu.

10


200
9

TaiLieu.VN

Tháng 4
Thø hai

6

13

20

27

Thø ba

7

14

21

28

Thø t

1

8

15

22

29

Thø n¨m

2

9

16

23

30

Thø s¸u

3

10

17

24

Thø bÈy

4

11

18

25

Chñ nhËt

5

12

19

26

Phần thưởng của bạn là một
thếp nhãn vở.

11


200
9

TaiLieu.VN

Tháng 5
Thø hai

4

11

18

25

Thø ba

5

12

19

26

Thø t

6

13

20

27

Thø n¨m

7

14

21

28

Thø s¸u

1

8

15

22

29

Thø bÈy

2

9

16

23

30

Chñ nhËt

3

10

17

24

31

Phần thưởng của bạn là một
chiếc bút chì.

12


200
9

TaiLieu.VN

Tháng 6
Thø hai

1

8

15

22

29

Thø ba

2

9

16

23

30

Thø t

3

10

17

24

Thø n¨m

4

11

18

25

Thø s¸u

5

12

19

26

Thø bÈy

6

13

20

27

Chñ nhËt

7

14

21

28

Phần thưởng của bạn là một
hộp sáp màu.

13


200
9

TaiLieu.VN

Tháng 7
Thø hai

6

13

20

27

Thø ba

7

14

21

28

Thø t

1

8

15

22

29

Thø n¨m

2

9

16

23

30

Thø s¸u

3

10

17

24

31

Thø bÈy

4

11

18

25

Chñ nhËt

5

12

19

26

Phần thưởng của bạn là một
chiếc thước kẻ.

14


200
9 Thứ hai

3

10

17

24

Thứ ba

4

11

18

25

Thứ tư

5

12

19

26

Thứ năm

6

13

20

27

Thứ sáu

7

14

21

28

TaiLieu.VN

Tháng 8

Thứ bẩy

1

8

15

22

29

Chủ nhật

2

9

16

23

30

Phần thưởng của bạn là một
tập giấy màu.

15

31


200
9

TaiLieu.VN

Tháng 9
Thø hai

7

14

21

28

Thø ba

1

8

15

22

29

Thø t

2

9

16

23

30

Thø n¨m

3

10

17

24

Thø s¸u

4

11

18

25

Thø bÈy

5

12

19

26

Chñ nhËt

6

13

20

27

Phần thưởng của bạn là một
thếp nhãn vở.

16


200
9
Thø hai

TaiLieu.VN

Tháng 10
5

12

19

26

Thø ba

6

13

20

27

Thø t

7

14

21

28

Thø
n¨m

1

8

15

22

29

Thø s¸u

2

9

16

23

30

Thø bÈy

3

10

17

24

31

Chñ nhËt

4

11

18

25

Phần thưởng của bạn là một
chiếc thước kẻ.

17


200
9 Thứ hai

2

9

16

23

Thứ ba

3

10

17

24

Thứ tư

4

11

18

25

Thứ năm

5

12

19

26

Thứ sáu

6

13

20

27

Thứ bẩy

7

14

21

28

8

15

22

29

Chủ nhật

TaiLieu.VN

Tháng 11

1

Phần thưởng của bạn là một
chiếc bút chì.

18

30


200
9

TaiLieu.VN

Tháng 12
Thø hai

7

14

21

28

Thø ba

1

8

15

22

29

Thø t

2

9

16

23

30

Thø n¨m

3

10

17

24

31

Thø s¸u

4

11

18

25

Thø bÈy

5

12

19

26

Chñ nhËt

6

13

20

27

Phần thưởng của bạn là một
hộp sáp màu.

19


Ngày Quốc tế Tháng
Phụ nữ3mùng 8
tháng
là thứ mấy?6 13 20 27
Thø
hai 3CHÚC
Thø ba

TaiLieu.VN

MỪNG
BẠN

7

14

21

28

Thø
Thứttư

1

8
8

15

22

29

Thø n¨m

2

9

16

23

30

Thø s¸u

3

10

17

24

31

Thø bÈy

4

11

18

25

Chñ nhËt

5

12

19

26

20


Tú phàn nàn với bạn: “Các bạn sướng
thật, mỗi năm có một ngày sinh nhật,còn tớ
thì cứ phải đợi 4 năm mới có một ngày
sinh nhật”. Đố em biết, bạn Tú sinh vào
ngày nào, tháng nào?

CHÚC
MỪNG
BẠN

Ngày 29 tháng 2
Phần thưởng của
bạn là một chiếc com

TaiLieu.VN

21


Bạn sinh ngày, tháng, năm nào? Hãy
xem lịch năm 2009 và cho biết hôm đó
vào thứ mấy?
LỊCH NĂM 2009

TaiLieu.VN

Tháng
1

Tháng
2

Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng Tháng
8
9

Tháng
10

Tháng
11

Tháng
12

22


Kể tên các tháng có 30
ngày? Tháng nào chỉ có
28 hoặc 29 ngày?

Chúc bạn
ngon mệng!

TaiLieu.VN

23


TaiLieu.VN

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×