Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 11: Chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

T
O
Á
N

CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ
SỐ
TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ:
Bài 3: Tìm X:
a. X : 3 = 1527

b. X : 4 = 1823

X = 1527 x 3

X = 1823 x 4


X = 4581

X = 7292

TaiLieu.VN


CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT
CHỮ SỐ

a. 6369 : 3 = ?

 6 chia 3 được 2, viết 2

6369 3
2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0
03
2 12 3  Hạ 3 ; 3 chia 3 được 1, viết 1
06
1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0
09
 Hạ 6 ; 6 chia 3 được 2, viết 2
0
2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0
2123 Hạ 9 ; 9 chia 3 được 3, viết 3
6369 : 3= ...
TaiLieu.VN

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0


CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT
CHỮ SỐ

b. 1276 : 4 = ?

 12 chia 4 được 3, viết 3

1276 4
3
nhân
4
bằng
12;
12
trừ
12
bằng
0
07 31 9

Hạ 7 ; 7 chia 4 được 1, viết 1
36
0
1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3

319 Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được
1276 : 4 = ...
9, viết 9

TaiLieu.VN

9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36
bằng 0


CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ
MỘT CHỮ SỐ

BÀI TẬP

Tính:
4862 2
3369 3
08
2431 03
1123
06
06
009
02
0
0
TaiLieu.VN

2896 4
09 724
16
0


CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT
CHỮ SỐ

BÀI TẬP

Có 1648 gói bánh được chia đều vào
4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu
gói bánh ?
Tóm tắt:
Có: 1648 gói bánh.
Chia đều: 4 thùng.
Mỗi thùng: ? Gói bánh
TaiLieu.VN


CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT
CHỮ SỐ

BÀI GIẢI
Số gói bánh mỗi thùng có là:
1648 : 4 = 412 (gói bánh)
Đáp số: 412 gói bánh

TaiLieu.VN


TRÒ CHƠI
Bài 3: Tìm X:
a. X x 2 = 1846
X = 1846 : 2
X = 923

TaiLieu.VN

b. 3 x X =
1578
X = 1578 : 3
X = 526


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×