Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 5: Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN

1


Trò chơi: Ai nhanh nhất?
1, Cắt 9 ô vuông nhỏ từ mảnh giấy ô li.
2, Tô màu vào

TaiLieu.VN

số ô vuông của 9 ô vuông đó.

2


TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA

MỘT SỐ.
Kết luận:

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số
ta lấy số đã cho chia cho số phần.

4
của 8 là :.....
3

TaiLieu.VN


Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm?

TaiLieu.VN

a.

6
của 24 là ……

b.

của 35 m là7 ….m.

c.

9 ….phút.
của 54 phút là

4


Bài 2:
Chị có 15 nhãn vở, chị cho em

số nhãn

vở đó. Hỏi chị cho em mấy nhãn vở?
?... nhãn vở

Tóm tắt

15 nhãn vở

TaiLieu.VN

Bài
giải
Chị cho em số nhãn vở là:
15 : 3 = 5 (nhãn vở)
Đáp số: 5 cái nhãn vở.
5


Bài 3: Một cửa hàng có 40 m vải xanh, đã bán
đó.
Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?

TaiLieu.VN

6

số vải


Bài 3: Một cửa hàng có 40 m vải xanh, đã bán
đó.

số vải

Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?
Tóm tắt
Bài giải
?... m
40 m

TaiLieu.VN

Cửa hàng đó đã bán được số mét
vải xanh là:
40 : 5 = 8
(m)Đáp số: 8 m vải xanh

7


TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA
MỘT SỐ.

Kết luận:

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số
ta lấy số đã cho chia cho số phần.

TaiLieu.VN

8


1.Bài toán:
Chị có 12 cái kẹo, chị cho em
chị cho em mấy cái kẹo?
Nhận xét:
- Chia 12 cái

kẹo thành 3 phần

bằng nhau.
- Mỗi phần đó là
?... kẹo

số kẹo.

số kẹo đó. Hỏi

Bài giải:
Chị cho em số kẹo là:
12 : 3= 4 ( cái )
Đáp số: 4 cái kẹo

12 kẹo
TaiLieu.VN

9


TIẾT HỌC KẾT
THÚC

TaiLieu.VN

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×