Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 5: Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

TaiLieu.VN


Toán
Kiểm tra
1
Đã tô màu vào hình nào?
6

Hình 1
TaiLieu.VN

Hình 2

Hình 3


Toán

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
1

Bài toán: Chị có 12 cái keọ, chị cho em 3 số kẹo
đó.Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?

Chia 12 cái kẹo thành
3 phần bằng nhau.
1
Mỗi phần đó là 3 số

Bài giả:
Chị cho em số kẹo là
12:3 = 4(cái)
Đáp số: 4 cái kẹo

kẹo.

TaiLieu.VN

anhhung_277


t

m n
ìm hầ
t
n cp a

M u g cá u c ủ h ế
a
n
tro g nh làm t
n

b số ta ?
t nào

m

Muốn tìm một trong các
phần bằng nhau của một
số. Ta lấy số đó chia cho
số phần

TaiLieu.VN


Toán

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Luyện tập
Bài 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç
chÊm?
1 của 8 kg là…...kg
1 Của 24l là ….l
4
6
2
4
1
1 Của 54 phút là ….phút
5
của
25m
là…..m
9
5
6

TaiLieu.VN


Toán

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Luyện tập
Bài 2:Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được 1

5
Số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được mấy mét vải?
Tóm tắt
Bài giải
?m
Số vải cửa hàng đó đã bán là:
40 : 5 = 8(mét)
Đáp số: 8 mét vải
40m

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


1
6

của 30 cm là :

55

0

5

50

10
15

45
40

20
35

Trả lời:
a)

a.
4cm
Câu
này sai rồi

b)

b.Đúng
5cm rồi

c)

c. 6cm
Câu
này sai rồi

d)

3cm
Said.rồi

TaiLieu.VN

30

25


Đã tô màu

1

số ô vuông của hình nào?

5

Hình 1

a. Hình 1
b. Hình 2
c. Cả hình 1 và hình 2

TaiLieu.VN

Hình 2


Muèn tim mét trong c¸c phÇn b»ng
nhau
của mét sè ta lµm thÕ nµo?
Muèn t×m mét trong c¸c phÇn b»ng nhau
của mét
sè, ta lÊy sè ®ã chia cho sè phÇn.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×