Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 10: Tiền Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tiền Việt Nam

TaiLieu.VN


Kiểm
Kiểmtra
trabài
bàicũ


a) 500 đồng + 200 đồng = ……………
700
700đồng
đồng
500
b) 1000 đồng – 500 đồng = …………
500đồng
đồng


c)1000 đồng + 500 đồng = …………
1500
1500đồng
đồng

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam
Quan sát các tờ giấy bạc và nêu nhận xét:

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam

* Nêu giá trị của các tờ giấy bạc ?
* Nêu màu sắc của các tờ giấy bạc ?
* So sánh sự giống và khác nhau của
các tờ giấy bạc ?
TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam

Tờ giấy bạc trên có trị giá là hai nghìn đồng.
Tờ hai nghìn đồng có màu xám trắng .

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam

Tờ giấy bạc trên có trị giá là năm nghìn đồng.
Tờ năm nghìn đồng có màu xanh xám .

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam

Tờ giấy bạc trên có trị giá là mười nghìn đồng.
Tờ mười nghìn đồng có màu hồng nhạt .

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam
*Giống nhau : Mặt trước đều có ảnh Bác Hồ,
có dòng chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam , có hình quốc huy nước Việt Nam , có
số mệnh giá của tờ bạc , có số sêri . Mặt sau
có dòng chữ Ngân hàng nhà nước Việt Nam .

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam
*Khác nhau : Mặt sau
-Tờ hai nghìn có hình trang trại chăn nuôi .
-Tờ năm nghìn đồng có hình nhà máy thủy điện.
-Tờ mười nghìn đồng có hình giàn khoan khai thác
dầu khí .

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam
Ngoài các loại tiền trên còn có các loại tiền sau :

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam

TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam
Bài Tập 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền ?
a)

TaiLieu.VN

Trong chú lợn trên có …?...
6200 đồng


Tiền Việt Nam
b)

Trong chú lợn trên có ...?...
8400 đồng
TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam
c)

Trong con heo trên có …?...
4000 đồng
TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam
a)

2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải

1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng

2000 đồng

b)
5000 đồng

5000 đồng

5000 đồng

TaiLieu.VN

5000 đồng
5000 đồng

10000 đồng


Tiền Việt Nam
2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải

c)
2000 đồng

2000 đồng

2000 đồng

2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng

TaiLieu.VN

10000 đồng


Tiền Việt Nam
2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải

d)

2000 đồng

2000 đồng

2000 đồng

1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng
2000 đồng

2000 đồng

5000 đồng

2000 đồng
5000 đồng

1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng
TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam
Xem tranh rồi trả lời câu hỏi sau :

LƯỢC
4000 đồng
Bút chì
1500 đồng
Lọ hoa
8700 đồng
TaiLieu.VN

Truyện
5800 đồng

Bóng bay
1000 đồng


Tiền Việt Nam
3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau :
a) Trong các đồ vật trên :
- Đồ vật có giá tiền ít nhất là : bóng
bay
……………
lọ hoa
- Đồ vật có giá tiền nhiều nhất là : ……………
b) Mua một quả bóng và một chiếc bút chì thì
hết …?… đồng .
c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một
cái
lược

…?….
đồng
.
TaiLieu.VN


Tiền Việt Nam
3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau :
b) Mua một quả bóng và một chiếc bút chì thì
hết …?…
2500 đồng .

Bút chì
1500 đồng

TaiLieu.VN

Bóng bay
1000 đồng


Tiền Việt Nam
3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau :
c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một
4700 đồng .
cái lược là …?….

LƯỢC
4000 đồng

TaiLieu.VN

Lọ hoa
8700 đồng


Tiền Việt Nam

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×