Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 9: Xem đồng hồ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3
XEM ĐỒNG HỒ

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ:
Tóm tắt:
Thùng thứ nhất có : 35 lít dầu
Thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất: 12 lít dầu
Thùng thứ hai có : … lít dầu ?
Bài giải:
Số lít dầu thùng thứ hai có là:
35 – 12 = 23 (lít dầu)
Đáp số: 23 lít dầu

TaiLieu.VNXem đồng hồ

Một ngày có bao
24 giờ?
nhiêu giờ?
Một ngày bắt đầu từ 12
đêm
đếnnào?
12
lúcgiờ
nào?
Kếthôm
thúctrước
vào lúc
giờ đêm hôm sau
Một giờ có bao
60 phút
nhiêu phút?

TaiLieu.VN


Xem đồng hồ

11

12

1

10

11
2

9

3
8

4
7

6

5

8 giờ 5 phút

12

1

10

11
2

9

3
8

4
7

6

5

8 giờ 15 phút

12

1
2

10
9

3
8

4
7

6

5

8 giờ 30 phút
hoặc 8 giờ rưỡi

8 giêhồ15
phót
thìphút
chỉ
ởchỉ
vị
quá
trí
nào?
sốgọi
8giữa
Đồng
hồ 30
chỉ
8giờ
giờchỉ
30giờ
phút
thì
kim
chỉ
giờ8sốởgiờ
trísốnào?
Đồng
chỉ
8 giờ
8kim
thì
30
kim
phút
hay
giờ
còn
chỉ

8vịvà
rưỡi?
9.
8
giờ
30
phút
hay
còn
gọi

mấy
giờ?
Kim chỉ
chỉ phút
phút
chỉ
ở vịvào
vào
trí số
nào?
sốở63vị trí nào?
Kim chỉ
phút
Kim

TaiLieu.VN


Xem đồng hồ
Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ
12

11

1

10

2

9

5

6

12

10

11
2

9

d

4
7

6

5

6 giờ 15 phút

TaiLieu.VN

6

5

7 giờ 30 phút

1
2
3

9

4
7

12

10

3
8

e

11
2

9

5

6

4 giờ 25 phút

1

10

3
8

12

4
7

c

4 giờ 10 phút

1

3
8

5

6

2

9

4
7

1

10

3

b

a
4 giờ 5 phút
11

2

8

12

11

9

4
7

1

10

3
8

12

11

4

8

g

7

6

5

12 giờ 35 phút


Xem đồng hồ
Bài 2: Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:
a) 7 giờ 5 phút

11

12

1

11
2

10

3

9

4

8
7

TaiLieu.VN

b) 6 giờ rưỡi

6

5

12

c) 11 giờ 50 phút

1

11
2

10

3

9

4

8
7

6

5

12

1
2

10

3

9

4

8
7

6

5


Xem đồng hồ
Bài 3: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

6:10

TaiLieu.VN


Xem đồng hồ
Bài 3: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

5:20

9:15

5 giờ 20 phút

9 giờ 15 phút

12 giờ 35 phút

14:05

17:30

21:55

14 giờ 5 phút

17 giờ 30 phút

21 giờ 55 phút

TaiLieu.VN

12:35


Xem đồng hồ
Bài 4: Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?
11

12

1

10

16:00

2

9
8

4
7

a
11

12

16:30

3

5

6

c

b
1

10

11

2

9

3
8

4
7

TaiLieu.VN

6

d

13:25

12

1
2

10
9

3
8

5

4
7

e

6

g

5


Xem đồng hồ
11

12

1

10

11
2

9

3
8

4
7

6

5

8 giờ 5 phút

TaiLieu.VN

12

1

10

11
2

9

3
8

4
7

6

5

8 giờ 15 phút

12

1
2

10
9

3
8

4
7

6

5

8 giờ 30 phút
hoặc 8 giờ rưỡiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×