Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 9: Xem đồng hồ

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN TOÁN - LỚP 3
Tiết 13: Xem đồng hồ

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ:
HS làm phiếu học tập.

Giải bài toán sau:

Bao gạo cân nặng 70 kg, bao ngô cân nặng 38 kg.
Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu kg?
Bài giải:
Bao ngô nhẹ hơn bao gạo số kg là:
70 – 38 = 32 (kg)
Đáp số: 32 kg.

TaiLieu.VNToán
XEM ĐỒNG HỒ
11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

8 giờ 5 phút

TaiLieu.VN

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

8 giờ 15 phút

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

8 giê 30
phót hoÆc
8 giê rìi

Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút


Bài 1:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

4 giờ 5 phút
11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

6 giờ 15 phút
TaiLieu.VN

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

4 giờ 10 phút
11 12 1
2
10
9

3
4

8
7

6

5

7 giờ 30 phút
hoặc 7 giờ rưỡi

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

4 giờ 25 phút
11 12 1
2
10
9

3
4

8
7

6

5

12 giờ 35 phút


Bài 2:

Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a. 7 giờ 5 phút

11 12

11 12
10

1
2

10
9

3
4

8
7

TaiLieu.VN

6

5

b. 6 giờ rưỡi

11 12 1

1
2

9

10
3

4

8
7

6

c. 11 giờ 50 phút

5

9

2
3
4

8
7

6

5


Bài 3:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

5:20

9:15

12:35

5 giờ 20 phút

9 giờ 15 phút

12 giờ 35 phút

14:05

17:30

21:55

14 giờ 05 phút

17 giờ 30 phút

TaiLieu.VN

21 giờ 55 phút


Bài 4:

Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng
thời gian?

16:00

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5
TaiLieu.VN

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

13:25

16:30

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5


Trò chơi: Ai nhanh hơn
Đồng hồ chỉ mấy giờ? (Đọc theo hai cách.)

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

11 12 1
2
10
9
3
4
8
7 6 5

7 giờ 55 phút

9 giờ kém 5

10 giờ 45

hoặc 8 giờ kém 5 phút

hoặc 8 giờ 55 phút

hoặc 11 giờ kém 15

TaiLieu.VN


Củng cố dặn dò.
• Hỏi: Muốn biết đồng hồ chỉ mấy giờ ta phải
dựa vào đâu?
• Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
Nhận xét tiết học
Về nhà làm bài tập 2,3,4 ( 13)

TaiLieu.VN


Tiết học đến đây là kết thúc.
Xin trân thành cảm ơn
các em .

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×