Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 33: Hình chữ nhật

Môn : Toán - Lớp 3
Bài : Hình chữ nhật

TaiLieu.VN


Toán
Bài cũ :
Tính giá trị của biểu thức :
325 – 25 + 30

= 300 +30
= 330

123 x (42 – 40) = 123 x 2
= 246

TaiLieu.VN


Toán

Hình chữ nhật
* Giới thiệu hình chữ nhật
A

D

TaiLieu.VN

B

C

Hình chữ nhật ABCD có:
4 góc đỉnh A, B, C, D đều là góc
Hình chữ nhật là hình như
vuông.
thế4 nào
cạnh?: hai cạnh dài AB và CD,
hai cạnh ngắn AD và BC
AB = chữ
CD ;nhật
AD =
* Hình
cóBC
4 góc
vuông, có hai cạnh dài bằng
nhau và hai cạnh ngắn bằng
nhau.
* Độ dài cạnh dài gọi là
chiều dài; Độ dài cạnh ngắn
gọi là chiều rộng.


Toán
Hình chữ nhật
* Thực hành
Bài 1) Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật ?
A

D

B

M

C

Q

N

P

E

I

G

H

Hình chữ nhật : MNPQ và RSTU
TaiLieu.VN

R

U

S

T


Toán
Hình chữ nhật
Bài 2) Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi
hình chữ nhật sau :

3 cm
2 cm
4 cm

TaiLieu.VN

5 cm


Toán
Hình chữ nhật
A

B

Bài 3) Tìm chiều dài, chiều rộng
1cm
M
của mỗi hình chữ nhật có trong
N
hình vẽ bên (DC = 4cm, BN = 1cm,
2cm
NC = 2cm).
D
C
4cm
Bài
giảinhóm
:
Thảo
luận
đôi
* Hình chữ nhật ABNM có chiều dài 4cm và chiều rộng là
1cm vì :AB = MN = DC = 4cm và AM = BN = 1cm
* Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm và chiều rộng là
3cm vì :AB = DC = 4cm và AD =BC = 1cm + 2cm = 3 cm
TaiLieu.VN


Toán
Hình chữ nhật
Bài 4) Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật :
a)

TaiLieu.VN

b)


Toán
Hình chữ nhật
Củng cố :
Hình chữ nhật là hình như thế nào ?
* Hình chữ nhật là hình có 4 góc vuông, có
hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn
bằng nhau.

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×