Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 34: Hình vuông

Bộ giáo dục và đào tạo

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ

Hình chữ nhật là hình như thế nào ?
Hình chữ nhật có 4 góc vuông , có 2 cạnh
dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau .

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ

a.

TaiLieu.VN

Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật:

b.


Toán :

Hình vuông

HÌNH VUÔNG

TaiLieu.VN


Hình vuông
2

3

4

5

3

3
4

0cm 1

2

2

4

0cm 1

B

5

0cm 1

A

5

D
0cm 1

Hình vuông ABCD có:
- 4 góc đỉnh A, B, C, D đều
laứ caực góc vuụng.
- 4 cạnh có độ dài bằng nhau:
AB = BC = CD = DA

C
2

3

4

5

* Hình

vuông có 4 góc vuông và
4 cạnh bằng nhau.


Hình vuông
Tìm những ñoà vật có dạng hình
vuông

Viên gạch hoa

TaiLieu.VN

Khăn mùi xoa


Hình vuông
So sánh hình vuông và hình chữ nhật :
-Giống nhau :
-Khác nhau :

4 góc ở đỉnh đêù là góc vuông

Hình chữ nhật
Có hai cạnh dài bằng nhau
và hai cạnh ngắn bằng nhau

TaiLieu.VN

Hình vuông
Có 4 cạnh đều
bằng nhau


Hình vuông
1

A

Luyện tập
Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?
N

B
M

D

C

G

I

H

P
Q

HÌNH VUÔNG: EGHI

TaiLieu.VN

E


Hình vuông
2

Luyện tập
Đo rồi cho biết độ dài cạnh của mỗi hình vuông sau:

A

C
2

3cm

TaiLieu.VN

N

Q

P

B

D
0cm 1

M

3

4

0cm 1

2

3

4cm

4

5


Hình vuông
Luyện tập
Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông:

3

b.
a.

TaiLieu.VN


Hình vuông
Luyện tập
4

Vẽ
theo
mẫu

TaiLieu.VN


Hình vuông
Trò chơi “ AI NHANH - AI ĐÚNG ” :
Em hãy tìm trong các hình sau hình nào là hình vuông?

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Hình vuông
Hình vuông là hình như thế nào ?

TaiLieu.VN


Hình vuông
A

B

Hình vuông ABCD có:
- 4 góc đỉnh A, B, C, D đều là
góc vuụng
- 4 cạnh có độ dài bằng nhau:

D

* Hình

C

AB = BC = CD = DA

vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.


Hình vuông
Hoạt động nối tiếp
Tập vẽ hình vuông
Tiếp tục hoàn thành bài ở VBT
Chuẩn bị bài sau : Chu vi hình chữ nhật

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×