Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 36: Chu vi hình vuông

GIÁO ÁN TOÁN 3
TRƯỜNG TH SƠN HÀ

Chu vi hình vuông
TaiLieu.VN


TOÁN:
BÀI CŨ : Chu vi hình chữ
nhật
 Nêu qui tắc tính chu vi hình
chữ nhật ?
 Tính

chu vi hình chữ nhật có
chiều dài 6cm chiều rộng
4cm ?

TaiLieu.VNToán
CHU VI HÌNH VUÔNG
Cho biết hình
A

3cm

3cm

B

3cm

vuông ABCD có độ
dài một cạnh là bao
nhiêu ?
 Chu vi hình vuông
là gì ?


C

TaiLieu.VN

3cm

D

Chu vi hình vuông
là tổng độ dài bốn
cạnh hình vuông.


Tính chu vi hình vuông ABCD có
độ dài cạnh là 3cm ?
A

3cm
3cm

3cm

D
D

TaiLieu.VN

B

3cm

3cm

C

Bài giải
Chu vi hình vuông
ABCD là:
3 x 4=12(cm)


Nêu qui tắc tính chu vi hình
vuông ?TaiLieu.VN

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ
dài một cạnh nhân với 4 .


Thực hành:


Bài 1:Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình
8cm
vuông
Chu vi
8x4=32cm
hình
vuông

TaiLieu.VN

12cm
12x4=
48cm

31cm

15cm

31x4=
124cm

15x4=
60cm


Bài 2: Đọc đề và tự làm vào
vở
Bài giải:
Độ dài đoạn dây thép là:
10x4=40(cm)
Đáp số: 40cm

TaiLieu.VN


Bài 3: Thảo luận nhóm 4

Các nhóm đọc đề và giải bài tập 3
Bài giải:
Cạnh hình chữ nhật là:
20x3=60(cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
(20+60)x2=160(cm)
Đáp số: 160cm


TaiLieu.VN


Dặn dò:


Ôn lại qui tắc tính chu vi hình chữ nhậtÔn lại qui tắc tính chu vi hình vuôngLàm bài tập 4 trang 88 SGK .Chuẩn bị bài sau: Luyện tập.

TaiLieu.VN


CHÚNG EM

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×