Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 8: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

TaiLieu.VN


Toán
Bài cũ
Nêu qui tắc tính diện tích hình vuông ?
Một quyển vở hình vuông có cạnh 8 cm.
Tính diện tích quyển vở hình vuông đó ?

TaiLieu.VN


Bài mới
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
45732 + 36194
=?
45732 * 2 cộng 4 bằng 6, viết 6.
+
3 6194 * 3 cộng 9 bằng 12, viết 2
nhôù
1 1 bằng 8, theâm 1

*
7
cộng
81926
baèng
9, 6vieát
* 5 cộng
bằng9 11, viết 1
nhôù
1. 3 bằng 7, theâm 1
* 4 cộng
baèng 8, vieát 8

TaiLieu.VN


Toaùn
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Muốn cộng hai số có nhiều chữ số ta viết các số hạng sao
cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau,
rồi viết dấu cộng, kẻ vạch ngang và cộng từ phải sang trái.

TaiLieu.VN


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

1

Tính :
64827
+
2 19 57
86784

TaiLieu.VN


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

1

Tính :
ĐỘI A
86149

+
12735
37092
+
35864

TaiLieu.VN

ĐỘI B

+ 72468
6829


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

2

Đặt tính rồi tính :

a) 18257 + 64439
18257
+ 64439
82696
TaiLieu.VN

52819 + 6546
52819
+ 6546
59365


Toán

4

A

TaiLieu.VN

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
Đoạn đường AB dài 2350m và đoạn đường CD dài
3km. Hai đoạn đường này có chung một chiếc cầu
từ C đến B dài 350m. Tính độ dài đoạn đường từ
A đến D?
C 350m B
D
Bài giải
Độ dài đoạn đường AC là3km
:
2350m
2350 – 350 = 2000(m)
2000m = 2km
Độ dài đoạn đường AD là:
2 + 3 = 5 (km)
Đáp số : 5km


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Tính nhanh, tính đúng

TaiLieu.VN

37246 + 1765 = 39011

32565 + 34728 = 67293

17560 + 23264 = 40824

54321 + 26483 = 80804


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×