Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 8: Ôn tập về giải toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TaiLieu.VN


Bài cũ :
1

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:
42cm

A
2

6c
m

C

34cm


Tính chu vi hình tam giác MNP:
M
m
c
27

N
TaiLieu.VN

B2

34
cm

45cm

P

D


1

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:
A

42cm

B2

6c
m

C

34cm

D

Bài
Bàigiải
giải::
Độ
Độdài
dàiđường
đườnggấp
gấpkhúc
khúcABCD
ABCDlà:
là:
42
42++26
26++34
34==102
102(cm)
(cm)
Đáp
Đápsố
số::102cm
102cm

TaiLieu.VN


2

Tính chu vi hình tam giác MNP:
M
cm
7
2

N

34
cm

45cm

P

Bài
Bàigiải
giải::
Chu
Chuvi
vihình
hìnhtam
tamgiác
giácMNP
MNPlà:
là:
27
27++34
34++45
45==106
106(cm)
(cm)
Đáp
Đápsố
số::106cm
106cm
TaiLieu.VN


Ôn tập về giải toán
1

Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng được nhiều
hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốcây
câyđội
độiHai
Haitrồng
trồngđược
đượclà
là ::
230
230++90
90== 320
320(cây)
(cây)
Đáp
Đápsố
số:320
:320cây
cây

TaiLieu.VN


Ôn tập về giải toán
2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 lít xăng, buổi chiều
bán được ít hơn buổi sáng 128 lít xăng. Hỏi buổi chiều cửa
hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?

Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốlít
lítxăng
xăngbuổi
buổichiều
chiềucửa
cửahàng
hàngđó
đóbán
bánđược
đượclà
là ::
230
230++90
90== 320
320(cây)
(cây)
Đáp
Đápsố
số:320
:320cây
cây

TaiLieu.VN


Ôn tập về giải toán
3

Giải
Giảibài
bàitoán
toán(theo
(theomẫu):
mẫu):

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng
trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

Mẫu
Bài
Mẫu
Bàigiải
giải::
Số
Sốquả
quảcam
camởởhàng
hàngtrên
trênnhiều
nhiềuhơn
hơnsố
sốquả
quảcam
camhàng
hàngdưới
dướilàlà ::
77––55==22(quả)
(quả)
Đáp
Đápsố
số::22quả
quả

TaiLieu.VN


Ôn tập về giải toán
3

Giải
Giảibài
bàitoán
toán(theo
(theomẫu):
mẫu):

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều
hơn số bạn nam là bao nhiêu ?

Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốbạn
bạnnữ
nữnhiều
nhiềuhơn
hơnsố
sốbạn
bạnnam
namlàlà ::
19
19––16
16==33(bạn)
(bạn)
Đáp
Đápsố
số:3
:3bạn
bạn

TaiLieu.VN


Ôn tập về giải toán
Xem sách trang 12
Bài sau: Xem đồng hồ

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×