Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 12: Tìm số chia

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ

TaiLieu.VN

X:8=4

X x 5 = 30

X
X

X
X

=4x8
= 32


= 30 : 5
=6


1. Nhận xét

Có phép chia
6

:

Số bị chia

6

TaiLieu.VN

Ta có:

:

2

=

Số chia
2

2

=

3
Thương

=

6

:

3

3


2. Tìm số chia x chưa biết
30 : x = 5
x = 30 : 5
x = 6

TaiLieu.VN


Có phép chia :
6
Số bị chia
Ta có:

TaiLieu.VN

:

2

=

3

Số chia
2

=

Thương
6

:

3


Thực hành

TaiLieu.VN


Bài 1: Tính nhẩm

35 : 5 = 7
35 : 7 = 5

TaiLieu.VN

28 : 7 = 4
28 : 4 = 7

24 : 6 = 4 21 : 3 = 7
24 : 4 = 6 21 : 7 = 3


Bài 2:

Tìm x
b, 42 : x = 6

a, 12 : X = 2
X = 12 : 2

x = 42 : 6

X=6

x =

c, 27 : x = 3
x = 27 : 3
x =

TaiLieu.VN

d, 36 : x = 4
x = 36 : 4

9

e, x : 5 = 4

7

x =
g, x

x

9

7 = 70

x

= 4 x 5

x

= 70 : 7

x

=

x

=

20

10


Bài 3: Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:
7 : 1 =7
a. Thương lớn nhất?
b. Thương bé nhất?

TaiLieu.VN

7:7=1


Trò chơi

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×