Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 12: Tìm số chia

TaiLieu.VN


Toán

Kiểm tra bài cũ:
- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào?
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.
- Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng số cam trong
rổ giảm đi 3 lần. Hỏi trong rổ còn bao nhiêu quả cam?
Bài giải
Số cam trong rổ còn lại là:
60 : 3 = 20(quả)
TaiLieu.VN

Đáp số: 20 quả cam


Toán

Tìm số chia

1. Nhận xét:
Có phép chia:
6

:

2

Số bị chia
Ta có:

TaiLieu.VN

=

Số chia
2

=

6

3
Thương

:

3


Toán

Tìm số chia

2. Tìm số chia x chưa biết:
30 : x = 5
x = 30 : 5
x= 6

Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho
thương
TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia
1. Nhận xét:

Có phép chia:
6

:

2

Số bị chia
Ta có:
2. Tìm số chia x chưa biết:

2

=

=

Số chia
6

:

3
Thương

3

30 : x = 5
x = 30 : 5
x=6

Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương
TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia
Bài 1: Tính nhẩm

7

28 : 7 = 4

24 : 6 = 4

21 : 3 = 7

35 : 7 = 5

28 : 4 = 7

24 : 4 = 6

21 : 7 = 3

35 : 5 =

TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia

Bài 2: Tìm x:
12 : x = 2

42 : x = 6

27 : x = 3

x = 12 : 2

x = 42 : 6

x = 27 : 3

x=6

x=7

x=9

36 : x = 4

x:5=4

TaiLieu.VN

x = 36 : 4

x=5x4

x=9

x = 20

X x 7 = 70
x = 70 : 7
x = 10


Toán

Tìm số chia

Bài 3: Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được :
a/ Thương lớn nhất?
7 chia cho 1, được thương lớn nhất
b/ Thương bé nhất?
7 chia cho 7, được thương bé nhất

TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia

Trò
chơi
TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia

35 : X = 5
A.

TaiLieu.VN

5

B.

6

C.

7


Toán

Tìm số chia

28 : X = 7
A.

TaiLieu.VN

3

B.

4

C.

5


Toán

Tìm số chia

48 : X = 8
A.

TaiLieu.VN

6

B.

7

C.

8


Toán

Tìm số chia

củng cố dặn dò:
Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số
bị chia chia cho thương.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×