Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 12: Tìm số chia

THỨ NĂM, NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2014

TaiLieu.VN


Thứ năm ngày 11 tháng 10
năm 2014

KiĨm tra bµi cò:
6

gấp 5
lần

3
0

25

giảm 5
lần


5

TaiLieu.VN

Toán

giảm 3
lần
gấp 4
lần

1
0
2
0


1. Nhận
xét:

Thứ năm ngày 11 tháng 10
Toá
năm
2014
n
TÌM SỐ
CHIA

6
:
2
= bò 3 Số
Số
chia
Thương
chia
6:3=2
Ta có:
2=6:3
Vậy số chia trong phép
chia bằng số bò chia chia
2.cho
Tìmthương.
số chia x chưa
30 : x =
biết:
5x =30: 5
x= 6
Trong phép chia hết
muốn tìm số chia ta lấy số
TaiLieu.VN

1. Tính nhẩm:
35 : 5 =7
7=
5
35 : 7 =
4
4=
6
24 : 6 =
3=
24 : 4 =
7=

28 :4
7
28 :
7
3
21 :
21 :


1. Nhận
xét:

Thứ năm
ngày
11
Toá
thángTÌM
10SỐ
nnăm 2014
CHIA 1. Tính

2. nhẩm:
Tìm x:
a)12 : x =
b) 42 : x =
2 x = 12 : 2 6 x = 42 : 6
x=7
x=6

6
:
2
= bò 3 Số
Số
chia
Thương
d)36 : x =
chia
6 : 3 = 2 c)27 : x =
Ta có:
3 x = 27 : 3 4 x = 36 : 4
x=9
x=9
2=6:3
Vậy số chia trong phépe) x : 5 =
g) x x 7 = 70
x
=4x
4
chia bằng số bò chia chia
x
= 70
2. Tìm
số chia x chưa
x 5 =
x :7=
cho
thương.
30 : x =
biết:
20
10
5x =30: 5
x= 6
Trong phép chia hết
muốn tìm số chia ta lấy
TaiLieu.VN


Thứ năm ngày 11 tháng
Toá
10 năm
2014
n

1. Nhận
xét:

TÌM SỐ
n
CHIA 1. Tính

6
:
2
= bò 3 Số
Số
chia
Thương
chia
6:3=2
Ta có:
2=6:3
Vậy số chia trong phép
chia bằng số bò chia chia
2. Tìm
số chia x chưa
cho
thương.
30 : x =
biết:
5x =30: 5
x= 6
Trong phép chia hết
muốn tìm số chia ta lấy
TaiLieu.VN

2. nhẩm:
Tìm x


Thửự naờm ngaứy 11 thaựng 10
Toaự2014
naờm
n
TèM SO
CHIA
56 : x = 7
x = 56 : 7
x=8

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×