Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 13: Góc vuông,góc không vuông

Toán
Góc vuông – Góc không vuông

Hai kim đồng hồ ở mỗi hình trên tạo thành
góc

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
A

M

C
D

0
Góc vuông đỉnh O;
cạnh 0A, OB


B

P

E

N

Góc không vuông
đỉnh P; cạnh PM, PN

Góc không vuông
đỉnh E; cạnh EC, ED

H
Góc vuông
của ê ke
TaiLieu.VN

K
Cái ê ke

I


Toán
Góc vuông – Góc không vuông

A

M

C
D

0

B

P

N

Góc vuông đỉnh O;
Góc không vuông
cạnh 0A, OB
đỉnh P; cạnh PM, PN

TaiLieu.VN

E
Góc không vuông
đỉnh E; cạnh EC, ED


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 1/42

B

0
TaiLieu.VN

A


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 1/42

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 1/42

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 1/42

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 1/42

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 2/42

I

D

G

E

A

B

D

H

E

C

K
G

X
Q

M

TaiLieu.VN

N

P

Y


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 3/42

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 3/42

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 3/42

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 3/42

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông – Góc không vuông
Bài 3/42

A.1
B.2
TaiLieu.VN

C.3
D.4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×