Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 13: Góc vuông,góc không vuông

THỤY
HƯƠNG

Trường tiểu học Thụy Hương – Kiến Thụy – Hải Phòng

TaiLieu.VN


Toán 3
Góc vuông, góc không vuông

Đồng hồ A

Đồng hồ B

Đồng hồ C

Hai kim đồng hồ ở mỗi hình trên tạo thành góc

TaiLieu.VNToán

Góc vuông, góc không vuông
2. Góc vuông, góc không vuông
A

M
C

O

B

Góc vuông
đỉnh O ; cạnh OA , OB

TaiLieu.VN

P

N

Góc không vuông
đỉnh P; cạnh PM, PN

E

D

Góc không vuông
đỉnh E; cạnh EC, ED


Đây là góc
vuông của ê
ke

3) Ê ke.

Cái ê
ke.

Đây là góc
vuông của ê
ke

Cái ê
ke.

H Góc vuông.
Góc vuông.
I
K
Dùng Ê ke để kiểm tra góc vuông.
TaiLieu.VN
S:T42

Toán
Góc vuông, góc không vuông

Bài tập 1:
a) Dùng ê ke để nhận biết góc vuông dưới đây rồi đánh
dấu góc vuông (theo mẫu):

TaiLieu.VN


Toán
Góc vuông, góc không vuông
Bài tập 1:
a) Dùng ê ke để nhận biết góc vuông dưới đây rồi đánh
dấu góc vuông (theo mẫu):

TaiLieu.VN
V

Toán

Góc vuông, góc không vuông

Bài tập1: b) Dùng ê ke để vẽ:
-Góc vuông đỉnh O; cạnh OA, OB (theo mẫu)
-Góc vuông đỉnh M; cạnh MC, MD

B

O.
TaiLieu.VN

A

M.
S:T42

Toán

Góc vuông, góc không vuông

Bài tập1:
Bài tập 2
a) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông?
b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông?
I

D

A
TaiLieu.VN

G

E

B

H

C

K


Toán
Góc vuông, góc không vuông
Bài tập 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời
đúng
Số góc vuông trong hình bên là:

A. 1

B. 2
C. 3
D. 4
TaiLieu.VN

Chúng ta cùng kiểm tra các góc của
hình trên bằng Ê ke!


Toán
Góc vuông, góc không vuông
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

TaiLieu.VN


Tiết học kết thúc

Xin chân thành
cảm ơn quý
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×