Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 13: Góc vuông,góc không vuông

Bài 41:


1) Lµm quen víi
gãc:

Gãc
gãc

gãc
Gãc
11

12

1

11
2

10

9

3
8

4
7

6

5

12

1

11
2

10
9

3
8

4
7

6

gãc
Gãc

5

12

1
2

10
9

3
8

4
7

6

5

Hai góc đồng hồ ở mỗi hình trên tạo thành góc.

TaiLieu.VN


1) Lµm quen víi
gãc:
12

11

1
2

10
9

6

6

5

B

3
4
7

6

5

M
D

O

2

8

E

A

1

9

4
7

12

10

3
8

5

11
2

9

4
7

1

10

3
8

12

11

P

C

N
Mỗi hình
trên vẽ
có được
coimột
là một
góc
Mỗivẽhình
trên là
góc
. không?
TaiLieu.VN


1) Lµm quen víi
gãc:
A

M

E
D

O

B

Góc đỉnh O
Cạnh OA, OB

C
Góc đỉnh C
Cạnh CE , CD

P
N
Góc đỉnh P
Cạnh PM, PN

Góc được tạo bởi hai cạnh có chung một gốc.
Điểm chung của hai cạnh tạo thành góc
gọi là đỉnh của góc
TaiLieu.VN


2. Góc vuông, góc không vuông:
M

A

O

B

Góc vuông
Góc đỉnh O
Cạnh OA , OB

P

C

N

Góc không vuông

E

D

Góc không vuông

Nêu tên
Gócđỉnh
đỉnhvà
P cạnh Góc đỉnh E
của
các
góc
trên. Cạnh ED , EC
Cạnh
PM
, PN

TaiLieu.VN


2. Góc vuông, góc không vuông:
A
Góc vuông đỉnh O
cạnh OA, OB
O
E

B

Trong các hình bên, góc nào
Góc vuông,
không vuông
là góc
góc nào là
đỉnh C
góc
không
vuông.
cạnh
CE, CD

D
C

M
Góc không vuông
đỉnh C
cạnh CE, CD

P
N

TaiLieu.VN


3. Ê-ke:

 để
Ê-ke
có tra
hình
gì?vuông hay không vuông
Ê-ke dùng
kiểm
góc
 Ê-ke có mấy cạnh và mấy góc?
vẽ góc
vuông.
 Tìm và
gócđểvuông
của
ê-ke.
 Tìm góc không vuông của ê-ke.
TaiLieu.VN


3. Ê-ke:

H Gãc vu«ng.
vu«ng
i
k
Gãc
Gãc
vu«ng
g×?
TaiLieu.VN


1 a) Dïng £ ke ®Ó nhËn biÕt gãc vu«ng

cña h×nh díi ®©y råi ®¸nh dÊu gãc
vu«ng (theo mÉu).

TaiLieu.VN


1

b) Dïng £ ke ®Ó
vÏ:
- Gãc vu«ng ®Ønh O ; c¹nh OA, OB
(theo mÉu).

b
MÉu

O

a
TaiLieu.VN


1

b) Dïng £ ke ®Ó
vÏ:
- Gãc vu«ng ®Ønh O ; c¹nh OA, OB
(theo mÉu).
- Gãc vu«ng ®Ønh M ; c¹nh
MC, MD

b

O

C

a

M

D
TaiLieu.VN


2 Trong c¸c h×nh díi ®©y:

D
A

a) Nªu tªn ®Ønh vµ c¹nh c¸c gãc vu«ng:
b) Nªu tªn ®Ønh vµ c¹nh c¸c gãc kh«ng
vu«ng:
g

B

E
d
m

i

h

c
x

e
n

k
g

q
p

y
TaiLieu.VN


Nối:

D

i

A

E

Góc vuông

g
B

k

e
q

h

p

Góc không vuông

d
m

c

n

x

g
y
TaiLieu.VN


D
Gãc vu«ng:
§Ønh E

A

E
d

c¹nh Gãc
EP, EQ.
vu«ng:
§Ønh B
BG, BH.
Gãcc¹nh
vu«ng:
§Ønh A

n

i
c
e
q

c¹nh
AD,vu«ng:
AE.
Gãc
§Ønh
G

m

c¹nh
GX, GY.
Gãc
vu«ng:
§Ønh D

g
B

h

c¹nh
DN.§Ønh
GãcDM,
vu«ng:
C
c¹nh CI, CK.

k

p
x

g
y
TaiLieu.VN


3

Trong h×nh tø gi¸c MNPQ, gãc nµo lµ
gãc vu«ng ? Gãc nµo lµ gãc kh«ng
vu«ng ?

M

Q
- Gãc cã ®Ønh
vu«ng.
- Gãc cã ®Ønh
vu«ng.
- Gãc cã ®Ønh
kh«ng vu«ng.
- Gãc cã ®Ønh

N

P
Q; c¹nh QP, QM lµ gãc
M; c¹nh MQ, MN lµ gãc
N; c¹nh NM, NP lµ gãc
P; c¹nh PQ, PN lµ gãc
TaiLieu.VN


4

Chọn đáp án đúng:

Sè gãc vu«ng trong
h×nh bªn lµ:

1

2
3
4

Gãc
vu«ng

Gãc
vu«n
g

Gãc g
n
«
u
v

Gãc
vu«ng

TaiLieu.VN


ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU
TRẢ LỜI ĐÚNG.

TaiLieu.VN


CHƯA
ĐÚNG
RỒI!

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×