Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 15: Đềcamét. Héctômét

GIÁO ÁN TOÁN LỚP BA
TUẦN : 9
BÀI

:

- TIẾT : 43

ĐỀ -CA -MÉT, HÉC- TÔ- MÉT


*Trò

chơi : “Đố bạn”

1m

= 10 dm

1km = 1000 m
1dm = 10 cm

1cm = 10 mm
TaiLieu.VN


Toán

ĐỀ - CA – MÉT , HÉc – TÔ -MÉT
*Đề -ca –mét là một đơn vị đo độ dài .
Đề -ca – mét viết tắt là : dam

1dam = 10 m

*Héc -tô –mét là một đơn vị đo độ dài.
Héc –tô – mét viết tắt là : hm

1hm = 100 m
1hm = 10 dam
TaiLieu.VN


SGK / 44
SGK

Bài 1 : Số ?
Bài 2 : a) 4dam = 40 m

Nhận xét :
4dam =

1dam x 4

= 10dam x 4
=
TaiLieu.VN

40 m


b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Mẫu : 7dam=70 m

b

TaiLieu.VN

8hm = 800 m

7dam =70 m

7hm= 700 m

9dam = 90 m

9hm= 900 m

6dam = 60 m

5hm= 500 m


Bài 3 : Tính (theo mẫu)
Mẫu
:
2dam
+
3dam
=
5dam
V
25dam +50dam = 75 dam 1,5 đ
8hm + 12hm

= 20 hm 1,5 đ

36hm +18hm = 54 hm 1,5 đ
Mẫu : 24dam – 10dam = 14 dam
45 dam -16dam = 29 dam 1.5 đ
67hm – 25 hm = 42 hm 1,5 đ
TaiLieu.VN

72hm – 48 hm = 24 hm
1,5 đ
Sạch sẽ : 1 đ


Củng cố :
Bài tập : Chọn câu trả lời đúng
Một sợi dây đồng dài 36 dam được
cắt ra thành 2 đoạn , đoạn thứ
nhất dài 15 dam , đoạn thứ hai dài
là :

TaiLieu.VN

A. 15 dam

C. 21 dam

B. 20 dam

D. 41 dam


CHUẨN BỊ:”BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ
DÀI

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×