Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 15: Đềcamét. Héctômét

TaiLieu.VN


Đố bạn?

10 dm
1m = ….
1km = 1000
…. m
1dm = ….
10 cm
1cm = ….
10 mm
TaiLieu.VN


Toán:
ĐỀ-CA-MÉT. HÉC-TÔ-MÉT

*Đề - ca - mét là một đơn vị đo độ dài.
Đề - ca - mét viết tắt là : dam


1dam = 10 m
*Héc - tô - mét là một đơn vị đo độ dài.
Héc –tô – mét viết tắt là :

1hm = 100 m
1hm = 10 dam
TaiLieu.VN

hm


Toán:
ĐỀ-CA-MÉT. HÉC-TÔ-MÉT

Bài 1: Số?
1 hm = 100 m

1 m = 10 dm

1 dam = 10 m

1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm

1 hm = 10 dam

TaiLieu.VN


Toán:
ĐỀ-CA-MÉT. HÉC-TÔ-MÉT
Bài 2(a):

4 dam = … m

Nhận xét:
4 dam = 1 dam x 4
= 10 m
= 40 m

TaiLieu.VN

x4


Toán:
ĐỀ-CA-MÉT. HÉC-TÔ-MÉT
Bài 2(b): Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 4 dam = 40 m

8 hm = 800 m

7 dam = 70
….m

7 hm = 700
…. m

9 dam = 90
….m

9 hm = 900
…. m

TaiLieu.VN


V

Toán:
ĐỀ-CA-MÉT. HÉC-TÔ-MÉT

Bài 3 : Tính (theo mẫu)
Mẫu:
2dam + 3dam = 5dam

24dam – 10dam = 14 dam

25dam + 50dam = 75 dam

45 dam - 16dam = 29 dam

8hm + 12hm = 20 hm

67hm - 25 hm = 42 hm

TaiLieu.VN


Thử tài : Chọn câu trả lời đúng

Một sợi dây đồng dài 35 dam được cắt ra
thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài 14 dam.
Đoạn thứ hai dài là :

TaiLieu.VN

A. 15 dam

C. 21 dam

B. 20 dam

D. 41 dam


DẶN DÒ

- Về nhà xem lại bài và làm các bài tập
còn lại.
- Chuẩn bị bài: Bảng đơn vị đo độ dài.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×