Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 17: Thực hành đo độ dài

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Bài cũ :Thực hành đo độ dài
Thực hành : Đo mép bảng
con, quyển vở của em.

TaiLieu.VN


Bài 1 :
Teân

TaiLieu.VN

Höông
Nam
Haèng

Minh

Chieàu
cao
1m 32cm
1m 15cm
1m 20cm
1m 25cm


a) Đọc bảng (theo mẫu) :
Mẫu : Hương cao một mét
ba mươi hai xăng - ti - mét
b) Nêu chiều cao của bạn
Minh và bạn Nam .
Trong 5 bạn trên, bạn nào
cao nhất, bạn nào thấp nhất
TaiLieu.VN


a)- Nam cao một mét mười
lăm xăng-ti-mét.
- Hằng cao một mét hai
mươi xăng-ti-mét
- Minh cao một mét hai
mươi lăm xăng-ti-mét.
- Tú cao một mét hai mươi
xăng-ti-mét

TaiLieu.VN


b)- Bạn Minh cao một mét
hai mươi lăm xăng-ti- mét
- Bạn Nam cao một mét
mười lăm xăng-ti- mét.
- Trong 5 bạn trên, bạn
Hương cao nhất, bạn Nam
thấp nhất.
TaiLieu.VN


Bài 2 :
a) Đo chiều cao của các bạn ở
tổ em rồi viết kết quả đo vào
bảng dưới đây :
b) Ở tổ em, bạn nào cao nhất,
bạn nào thấp nhất ?
TaiLieu.VN


TEÂN

TaiLieu.VN

CHIEÀU CAO


TIẾT SAU :

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×